Полезно в ДВ (бр. 74 от 7.09.2018 г.)

В новия 74 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда. Промяната в КТ, с която се въведе възможността да се наемат работници по силата на еднодневни договори за половината от законоустановеното работно време, а именно 4 часа, беше обнародвана в бр. 42 на Държавен вестник от 22.05.2018 г. и промените в наредбата са във връзка с новите разпоредби.

Обнародвана е нова Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори, с която се регламентират редът и показателите за обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници“, чрез Министерството на финансите, за разследвания, провеждани от разследващи митнически инспектори. Информацията за разследванията ще включва данни относно движението, приключването и резултатите от досъдебните производства, които се разследват от разследващи митнически инспектори, както и относно упражнения прокурорски контрол по дела от особен обществен интерес.

Вашият коментар