Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 80 от 28.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за автомобилните превози
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 на МС от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 25.09.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 25.09.2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
НАРЕДБА за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-2-2 от 21.09.2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 14 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по фитнес“
НАРЕДБА № 18 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по фитнес“
НАРЕДБА № 15 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“
НАРЕДБА № 54 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. ноември 2018 г.

 

Вашият коментар