Държавен вестник, брой 77 от 18.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 77 от 18.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 77 от 18.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за българското гражданство
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за железопътния транспорт
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за защита на конкуренцията
ЗАКОН за защитените територии
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за медиацията
ЗАКОН за меценатството
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за младежта
ЗАКОН за Националния архивен фонд
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за сдружения за напояване
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за частните съдебни изпълнители
ЗАКОН за чужденците в Република България
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за достъп до обществена информация
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за семейни помощи за деца
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за съдебната власт
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Президент на републиката

УКАЗ № 216 за награждаване на професор д-р Чавдар Крумов Славов, дмн, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 13.09.2018 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Министерство на финансите

ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
СПОРАЗУМЕНИЕ за основаването на Международна инвестиционна банка
ПРОТОКОЛ за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
СПОРАЗУМЕНИЕ за основаването на Международна инвестиционна банка

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
НАРЕДБА № 55 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
НАРЕДБА № 11 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“
НАРЕДБА № 16 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“

 

Вашият коментар