Държавен вестник, брой 75 от 11.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 75 от 11.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 75 от 11.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 213 за награждаване на г-н Кшищоф Краевски – извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 05.09.2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 05.09.2018 г. за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 05.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г. , приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 05.09.2018 г. за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
НАРЕДБА № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“
НАРЕДБА № 74 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“

Поправки

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи

 

Вашият коментар