Държавен вестник, брой 73 от 04.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 73 от 04.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 73 от 04.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 208 за награждаване на г-н Роланд Хаузер – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 212 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас, на 14 октомври 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 31.08.2018 г. за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
РЕШЕНИЕ № 620 от 31.08.2018 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2017 г.

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 356 от 23.08.2018 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

 

Вашият коментар