Полезно в ДВ (бр. 72 от 31.08.2018 г.)

В днешния 72 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи във връзка с приетия миналата година нов Закон за държавните помощи. Новата уредба ще подпомогне администраторите на помощ и бенефициерите при предоставянето на законосъобразни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс.

Правилникът определя реда и условията за прилагане на ЗДП. Обособените му части следват разделите на закона и регламентират основните дейности от момента на планиране, разработване и съгласуване на мерки за помощ, през изпълнението на процедурите по уведомяване, до задълженията за докладване, регистриране и съхраняване на данни.

Определят се формата и начинът за представяне пред Европейската комисия на уведомленията за държавни помощи и за изготвяне на оценка за съответствие на държавната помощ с правилата за групово освобождаване.

В неофициалната част е обнародвано Съобщението на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през октомври 2018 г.

Вашият коментар