Полезно в ДВ (бр. 71 от 28.08.2018 г.)

В брой 71 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 5 от 14 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“.

С новата наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“.

С него се определят:

– професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение;

–  изисквания към кандидатите за обучение;

– резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение или самостоятелно учене с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;

–  изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;

–  изисквания към обучаващите.

 

Вашият коментар