Полезно в ДВ (бр. 69 от 21.08.2018 г.)

С брой 69 на “Държавен вестник” е изменена и допълнена Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз.

За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите са длъжни да участват годишно в не по-малко от осем учебни часа в избрана от тях форма и тематика.

Контролът за изпълнение задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията им ще се осъществява от адво­катските съвети към адвокатските колегии по ред, определен от Висшия адвокатски съвет.

В този брой е изменена и допълнена и Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Промените са свързани с премахване на задължението да се съставя доклад до изпълнителния директор на агенцията след извършена проверка от лицата, които осъществяват проверки.

Вашият коментар