Полезно в ДВ (бр. 65 от 7.08.2018 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” са направени промени в Гражданския процесуален кодекс. Те предвиждат исковете на и срещу потребители да се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увредено лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Нацио­налното бюро на българските автомобилни застрахователи ще се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира на­стоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.

Изменя се и се допълва и Законът за дружествата със специална инвестиционна цел. Съгласно промените, дружествата със специална инвести­ционна цел за секюритизиране на недвижими имоти ще могат да инвестират до 30 на сто от активите си в специализирани дружества.

Този вид дружества ще имат право да инвестират до 10 на сто от активите си в други дружества със специ­ална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

Вашият коментар