Полезно в ДВ (бр. 64 от 3.08.2018 г.)

С брой 64 на “Държавен вестник” е изменен Кодексът за социално осигуря­ване. Съгласно направените промени, ако трудовият договор на работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство бъде прекратен поради закриване на предприятие или част от предприятие, или съкращаване на щата, те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО.

От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-го­дишна възраст за мъжете и жените. Промяната е  сила от 1 януари 2018 г.

В този брой е обнародвана Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на разрешения за из­вършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство.

С новата наредба се регламентират условията и реда за издаване на удостоверения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности (ДКЦ), разрешения за извършване на тръжна дейност с ДКЦ, разрешения на музей за участие в търг с ДКЦ, разрешения на национални, регионални, общински музеи и на музеи със смесено участие за извършване на правни сделки с ДКЦ от обменния им фонд, условията за съхранение на ДКЦ – предмет на търговската дейност, както и реда за водене на регистъра по чл. 116 от Закона за културното наследство на лицата, извършващи търговска дейност с ДКЦ.

 

Вашият коментар