Нова Европейска финансова практика – август 2018 г.

дело С-16/17 от 07 август 2018 година

Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Възникване и обхват на правото на приспадане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба в областта на ДДС.

Последици за правото на приспадане на данъка върху добавената стойност в случаите, когато обединение на предприятия прехвърля общите си разходи върху своите членове. Прехвърляне на общите разходи, свързани с предприемаческата дейност на дружество, върху съдружниците.

Спор между TG B и Данъчен и митнически орган („ATA“) във връзка с отказа на този орган да разреши правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, произтичащо от последващо фактуриране на разходите на обединение по икономически интереси (ОИИ).

дело С-52/17 от 07 август 2018 година

Надзор над кредитните институции — Надзорни и санкционни правомощия — Максимални размери на големите експозиции — Правна уредба на държава членка, която предвижда налагането на лихви в случай на превишаване на тези максимални размери — Разпределение на правомощията между Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните органи — Официално започната надзорна процедура

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи.

Национално законодателство, съгласно което при превишение на максималните размери на експозициите, автоматично се налагат възстановителни лихви на кредитната институция, макар тя да е изпълнила условията, при които кредитните институции могат да превишават тези размери.

Надзорна процедура.

Изрично решение за откриване на процедурата, независимо от материалните основания довели до официалното приемане на това решение.

Спор относно налагането на възстановителни лихви за превишаване на максималните размери на големите експозиции, установени в член 395, параграф 1 от Регламент № 575/2013.

дело С-96/16 от 07 август 2018 година

Договор за потребителски кредит – Критерии за преценка на неравноправния характер на клауза от този договор, с която се определя размерът на мораторни лихви – Последици от неравноправния характер – Прехвърляне на вземане.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Спорове между банкови институции и потребители.

Закупуване на вземане към потребител, без такава възможност за прехвърляне да е предвидена в договора за кредит.

Търговска практика на изкупуване на потребителски дългове на ниска сума без знанието или съгласието на потребителя.

Определяне на клауза за неравноправна с цел максимална защита на потребителите.

Спорове, по повод изпълнението на договори за кредит.

дело С-122/17 от 07 август 2018 година

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Отговорност в случай на телесни повреди, причинени на всички пътници, освен на водача – Неприлагане на договорна клауза, която е в противоречие с директива

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължителна застраховка.

Сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства.

Директен ефект на директивите. Задължение да се остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с директива.

Възможност за държава членка да се позовава на директива срещу частноправен субект. Приложно поле на съдебната практика относно липсата на възможност в отношенията между частноправни субекти да се прави позоваване на нетранспонирана или на неправилно транспонирана директива.

Релевантни национални разпоредби предвиждащи изключение от покритието, които вече са признати за противоречащи на правото на Съюза с предишно решение на Съда.

Спор относно обезщетение за вредите, претърпени в резултат от пътнотранспортно произшествие с участието на превозно средство.

дело С-475/17 от 07 август 2018 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Основни характеристики на ДДС – Национални данъци, с характеристики на данъци върху оборота — Местен данък върху продажбите – Понятие „данък върху оборота”

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъци върху оборота.

Законодателство за данъците върху оборота, което не нарушава условията за конкуренция или не възпрепятства свободното движение на стоки и услуги.

Национален данък, който се прилага общо и се определя пропорционално на цената, но съгласно релевантната правна уредба се начислява само на етапа на продажбата на стоката.

Понятие „данък върху оборота“.

Спор по повод връщането на платения от дружества данък върху продажбите

Вашият коментар