Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 72 от 31.08.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 209 за награждаване на о.з. вицеадмирал Румен Георгиев Николов с орден „За военна заслуга“ първа степен
УКАЗ № 210 за награждаване на о.з. генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов с орден „За военна заслуга“ първа степен
УКАЗ № 211 за награждаване на о.з. генерал-лейтенант Пламен Асенов Атанасов с орден „За военна заслуга“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 24.08.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 на МС от 3.10.2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 24.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 24.08.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 24.08.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 24.08.2018 г. за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 на МС от 8.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 27.08.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавните помощи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавните помощи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 27.08.2018 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, приет с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2012 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
РЕШЕНИЕ № 610 от 26.08.2018 г. за обявяване на 27 август 2018 г. за Ден на национален траур

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОГОДБА между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари
СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 16 октомври 2004 г.
СПОГОДБА между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 6 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Агроеколог“
НАРЕДБА № 7 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Спедитор-логистик“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-22 от 14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
НАРЕДБА № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Поправки

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите
НАРЕДБА № 4 от 9.01.2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2018 г.

 

Вашият коментар