Държавен вестник, брой 66 от 10.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 66 от 10.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 66 от 10.08.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 06.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 06.08.2018 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г.
НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 06.08.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 06.08.2018 г. за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
РЕШЕНИЕ № 540 от 06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище „Прохорово“, участък „Прохорово“, разположено на територията на община „Тунджа“, област Ямбол, и община Нова Загора, област Сливен, на „Прохорово Майнинг“ – АД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 541 от 06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства – твърди горива – лигнитни въглища, от находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“, община Сливница, Софийска област, на „Минна компания“ – ЕООД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 548 от 06.08.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас

Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
НАРЕДБА № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
НАРЕДБА № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
НАРЕДБА № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба
НАРЕДБА № Н-29 от 12.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск
НАРЕДБА № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Н-5 от 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи
НАРЕДБА № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив