Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2018 г.

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 64 от 03.08.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за енергетиката

Президент на републиката

УКАЗ № 201 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2018 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 26.07.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 26.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 26.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 26.07.2018 г. за изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 26.07.2018 г. за закриване на Националния съвет по иновации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 30.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 30.07.2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 30.07.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление
(поверително)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 на МС от 19.09.1997 г. за приемане на Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време
РЕШЕНИЕ № 528 от 26.07.2018 г. за признаване на Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЯ на Учредителния договор на Международната финансова корпорация МЕЖДУНАРОДНА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната финансова корпорация

Национален статистически институт

СПОРАЗУМЕНИЕ между Националния статистически институт на Република България и Националния статистически комитет на Република Беларус за сътрудничество в областта на статистиката

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава
НАРЕДБА № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест по птиците и за условията и реда за прилагането им
НАРЕДБА № 31 от 29.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест по птиците и за условията и реда за прилагането им
НAРЕДБА № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
НАРЕДБА № 19 от 6.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете

Министерство на културата

НАРЕДБА № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс
НАРЕДБА № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЕТИЧЕН КОДЕКС за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

Вашият коментар