Апис Финанси – Важна информация – от 1 август влиза в сила таван за размера на банковите такси

Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ.

 

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната Средeн размер на таксите
Откриване на разплащателна сметка
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката 1.79 лв.
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката 1.32 лв.
Обслужване на разплащателна сметка 
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката 2.27 лв./мес.
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката 2.02 лв./мес.
Закриване на разплащателна сметка 
▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване 3.20 лв.
Внасяне на средства по разплащателна сметка
▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката до 4161 лв. – без такса
Теглене на пари в брой от разплащателна сметка
▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. * 1.02 лв. 0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката 0.20 лв.
▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка 0.92 лв.
Плащане по директен дебит
▪ Към сметка при същата банка 1.35 лв.
▪ Към сметка при друга банка 2.28 лв.
Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката 0.00 лв.
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка 0.00 лв.
Кредитен превод
▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0.99 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.49 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 2.22 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 1.08 лв.
▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 1.05 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.46 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 2.29 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 0.97 лв.
Периодичен превод
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител 0.92 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране 0.53 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител 1.75 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране 1.33 лв.

 

Вашият коментар