Полезно в ДВ (бр. 57 от 10.07.2018 г.)

В новия 57 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които влизат в сила от 1.09.2018 г. В регистър БУЛСТАТ ще се вписват чуждестранни юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози. Справки по Националната база данни на регистъра се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Тя осигурява възможност за справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

Така ще се създаде електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и организации, вписани в БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози. С одобрените промени се прецизират изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистъра, като се осигурява изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част от него.

Обнародвани са промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г, свързани с отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и съответното парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

До 15 юли 2018 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2018 г. От 16 до 18 юли 2018 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 18 юли 2018 г. ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО.

Създава се възможност за подаване на заявленията за получаване на парична помощ при смърт на осигурено лице и на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. Отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници в оригинал, като в разпоредбата изрично се указва, че при подаване на заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи удостоверението за наследници се представя само за справка.

Публикувана е нова Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години. Целта на акта е регламентиране на видовете документи за професионално обучение на лица, навършили 16 години, както и условията и редът за тяхното водене, съхранение и издаване, включително и тяхното предаване и съхранение, с изключение на изискванията към формата и съдържанието на документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионалното обучение на лица, навършили 16 години, определени с държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив