Полезно в ДВ (бр. 56 от 6.07.2018 г.)

В новия 56 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, които предвиждат всички въздушни превозвачи да предоставят на ДАНС данни за пътниците и екипажа с цел превенция, установяване и разследване на престъпления, а Националното звено за обработване на резервационните данни към службата ще ги оценява.

С измененията въздушните превозвачи се задължават да предоставят информацията за пътниците си до 48 часа преди редовните полети и до 24 часа преди нередовните, а на екипажа – непосредствено преди полета. Всички данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 години.

Резервационните данни съдържат информация за датата на резервацията, издаването на билета, данните на пътника (име, адрес, дата на раждане, координати за връзка), информация относно плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване и др.

Обнародвана е нова Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

Дейностите са: изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за обектите, които подлежат на приватизация; актуализация на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за обектите, които подлежат на приватизация; цялостно консултиране на подготовката и осъществяването на приватизационната процедура; изготвяне на експертни становища; осъществяване на действия по процесуално представителство; извършване на действия на експертно техническо подпомагане; маркетинг.

 Публикувани са промени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България с цел да се осигури съответствие с направените изменения и допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.).

Акцент на промените е създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. Националните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте научни области и съответстващите им направления.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив