Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Осъзнавате, че гражданската активност е важна и ви интересува можете ли да се включите в държавния живот чрез участие в законопроект, например, как става това?

Разбира се, че ДА! В Република България гражданите имат право на пряко участие в държавния живот.  Законите на страната се приемат от Народното събрание, като преди това се обсъждат от него. Вие сте гражданин и можете да вземете участие в този процес. Това ви право е уредено в основния закон на страната – Конституцията .

Как можете да присъствате на заседание на парламентарна комисия ?

Когато заседанията на постоянните комисии в НС са публични, имате право да присъствате на тях.Обявяването на дневния ред, часа и мястото на заседанията  става най-малко 2 дни предварително. На този сайт можете да намерите информация относно комисиите, минали и бъдещи заседания, както и други подробности, които ви интересуват.

А каква е процедурата за посещение на НС?

За да ви допуснат в сградата на Народното събрание, е необходимо да носите документ за самоличност – лична карта или паспорт. Преди влизане се осъществява рутинна проверка чрез скенер и е добре да сте подготвени предварително. Ако носите потенциално опасни предмети (ножчета, бомбички, пиратки, лесно запалими вещества), няма да бъдете допуснат в сградата на институцията.

Повече подробности относно възможностите за участие на гражданите в законодателния процес ще намерите тук.

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Решение на Съда по дело C-210/16

Администраторът на фен страница във Facebook отговаря като администратор на данни съвместно с Facebook за обработката на данните на посетителите на своята страница

Понятието „право на лични отношения“ включва правото на лични отношения на дядото и бабата с техните внуци

Правото на обезщетение при голямо закъснение на полет се прилага и за директно свързани полети до трета държава с междинно кацане извън територията на ЕС

За това, че е забавила изпълнението на правото на Съюза в областта на събирането и пречистването на градските отпадъчни води, Италия е осъдена да заплати еднокатно платима сума от 25 милиона евро и имуществена санкция в размер на над 30 милиона евро за всяко шестмесечие забава

Съдът потвърждава, че обредните кланета без зашеметяване могат да се извършват единствено в одобрени кланици

Понятието „съпруг“ по смисъла на разпоредбите на правото на Съюза за свободното пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства обхваща съпрузите от един и същ пол

Не цялата информация, съдържаща се в преписката на орган за финансов надзор, непременно е поверителна

Лице, което е променило пола си, не може да бъде задължено да унищожи брака си, сключен преди тази промяна, за да може да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на предвидената възраст за лица от придобития от него пол

Генералният адвокат Bot предлага на Съда да постанови, че само защото работникът не е поискал да ползва отпуска си не може автоматично да доведе до загуба на правото на финансово обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение

Генералният адвокат Campos Sanchez-Bordona предлага на Съда да обяви, че сам по себе си фактът, че потребителят не е уведомен за предварително въведени услуги за гласова поща и достъп до интернет в SIM карта, предназначена за въвеждане в интелигентни телефони, не представлява нелоялна или агресивна търговска практика, когато потребителят е бил предварително информиран за условията и реда на достъп и цената на посочените услуги

Новости в „ЕВРО ПРАВО“ през юни 2018 г.

Подбрани нови документи, публикувани в „Официален вестник“

Държавен вестник, брой 61 от 24.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 61 от 24.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 61 от 24.07.2018 г.)

В днешния брой 61 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за лова и опазване на дивеча, чрез които отсега до края на годината ще се разреши групов лов на дива свиня като мярка срещу заболяването африканска чума по свинете, което става застрашително за България. Засега груповият лов на дива свиня е разрешен само от 1 октомври някъде до средата на януари, но обстановката е извънредна и трябва да се вземат подобни спешни мерки.

Обнародвани са и промени в Закона за марките и географските означения, съгласно които не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на еврорегламент за схемите за качество на земеделските продукти и храни.

Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател, с отказ от правото на ползване на единствения ползвател без правоприемство.

Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента на ЕС, не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на изменителния закон. Не се образуват административнонаказателни производства за извършени преди влизането в сила на закона нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента.

                Публикувана е нова Наредба № 37 от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките, с която се уреждат изискванията към вътрешните правила и процедури за формиране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, които банките следва да приемат, за да осигурят, че са идентифицирали всички формирани от тях вътрешни експозиции и че отчитат адекватно рисковете, свързани с тях.

В наредбата е дадена подробна уредба и на начина, по който банките трябва да изчисляват вътрешните експозиции. Предвижда се размерът на експозициите да се определя на база на тяхната брутна балансова стойност, съответно номинална стойност за задбалансовите експозиции, без да се отчитат намаленията и корекциите в размера им, произтичащи от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Също така наредбата регламентира отчетността и уведомленията, които банките трябва да представят на БНБ във връзка с вътрешните експозиции на банките. Предвидено е банките да подават тримесечни отчети по образец, утвърден от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“. Според наредбата този образец ще се използва от банките и при изпращане на уведомления за формиране на нови вътрешни експозиции.

Новости в АПИС ПРАКТИКА

Новости към 29.06.2018 г.

  • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., ОСНГТК по следния въпрос: Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?

Новости към 29.05.2018 г.

  1. Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение – собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или титулярът на облигационното право на ползване?
  2. Прекратява ли се облигационното правоотношение между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в съответната сграда – етажна собственост в случаите на чл. 78 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването?
  1. Има ли правомощие председателят на кооперация или кооперативен съюз по Закона за кооперациите да сключва сделки на разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях без решение на общото събрание по чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за кооперациите.
  2. Наличието на решение на общото събрание на кооперацията по чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за кооперациите необходимо условие ли е за действителност на разпоредителна сделка със собствен на кооперацията недвижим имот или с вещно право върху такъв имот, сключена от представляващия кооперацията орган.

България остава в първата тройка по най-ниско съотношение дълг срещу БВП в ЕС

България продължава да заема трето място сред страните от Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

За периода януари-март съотношението на държавния дълг на България към БВП достига 24,1% спрямо 25,4% през последното тримесечие на 2017 г. През същия период на миналата година съотношението е било още по-високо – 28,2%.

Дългът намалява и като стойност и на тримесечна, и на годишна база – до 24,1 млрд. лева през първото тримесечие. Това е с 964 млн. лева по-малко спрямо последните три месеца на миналата година, но с цели 2,6 млрд. лева по-малко спрямо периода януари-март на 2017 г.

Страните с най-ниско съотношение на дълга към БВП за първото тримесечие на годината продължават да са Естония (8,7%) и Люксембург (22,2%).

Повече подробности по темата четете тук.

Търговците на течни горива ще трябва да отделят по 1 580 лв. за всеки свой обект, ако измененията, предложени от МФ бъдат приети

Министерство на финансите (МФ) предлага пореден ремонт на наредбата за използване на касовите апарати, които отново касаят търговците на течни горива.

Въпросната Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се променя за четвърти път в рамките на година.

Сега от финансовото ведомство предлагат въвеждане на детайлно описание на използваните средства за измерване на разход в обекти с електронните системи с фискална памет (ЕСФП) и идентифицирането на обекти, в които се извършват проточвания на течни горива чрез разходомери и измервателни системи. Според МФ съществуващата нормативна уредба в момента не предлага достатъчно възможности за детайлизиране на информацията, която постъпва в Националната агенция за приходите (НАП), без това да е свързано с извършване на проверка на място.

В тази връзка с предлаганите промени се цели да се детайлизира информацията, която постъпва по дистанционната връзка в НАП от ЕСФП, като по този начин ще се идентифицират обектите, в които се използват средства за измерване на разход – разходомери или измервателни системи.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 60 от 20.07.2018 г.)

В новия 60 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани са промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се регламентира процедурата по представянето на документ, удостоверяващ продължителността на обучението, като основание за изплащане на добавката по чл. 27, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Ще се въведе и определянето на базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход. Промяната се наложи, след като Върховният административен съд отмени уеднаквяването на размера на добавките на хората с увреждания.

Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален доход се запазва. Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20% от гарантирания минимален доход също се запазва.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, които са в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 97 от 5 декември 2017 г., в сила от 1 януари 2018 година. Въвежда се ред за възстановяване на платен акциз по силата на международен договор. С допълнението на разпоредбата на чл. 4б се създават редът и необходимите документи, които ще се представят от лицата, които имат право на възстановяването на акциза по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила. В тази връзка лицата ще подават искане по образец съгласно Приложение № 1а за възстановяване на платения акциз, което ще се подава до началника на митница Столична.

Допълва се редът за прилагане на акцизната ставка за смазочните масла и декларирането от лицата при въвеждането на територията на страната на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра. Отменя се разпоредбата, която към момента задължава икономическите оператори да подават акцизната декларация след внасянето на дължимия акциз, което твърде често се случва в края на срока за подаване. По този начин се забавя подаването на декларации от лицата и се затруднява процеса по приемане и обработването им. Митническите органи могат да установяват по служебен ред датата на внасяне на акциза в бюджета.

На 18.07.18 г. беше внесен в Народното събрание окончателният вариант на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. В него има редица промени след множеството критики, направени преди Министерският съвет да го внесе в парламента. Отпада цифрата 10 000 като критерии за мащабно обработване във връзка с назначаването на длъжностно лице по защита на данните, без изрично разписване на размери на санкциите за нарушения на Общия регламент за защита на данните (GDPR), въвеждане на възможност за отказ за достъп до информация, ако с нея се погазва професионална тайна, са част от промените.

Българският закон няма да преписва санкциите, а само ще препраща към уредбата в регламента. Законопроектът предвижда само, че размерите на предвидените в европейския документ глоби и имуществени санкции се определят съобразно посочените в него критерии и се налагат в тяхната левова равностойност. След критиките, че в разрез с регламента в България се въвежда регистрационен режим за длъжностните лица по защита на данните, е направена друга промяна в окончателния проектозакон. Той предвижда, че Комисията за защита на личните данни води регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните, т.е. не и на самите длъжностни лица по защита на личните данни.

След опасенията на медиите, че приемането на проекта за изменения в ЗЗЛД в първоначалния му вид може да възпрепятства работата им да информират обществото и да засегне свободата на словото, в текстовете са направени важни промени. Сега изрично е записано, че при обработване на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване не се прилагат някои текстове от регламента. Т.е. няма да е необходимо журналистът да иска съгласие, когато събира лични данни. Регламентирано е и че фоторепортерите и операторите няма да искат съгласие, когато снимат някого.

Освен това медиите могат да откажат на човек, чиито данни са събрали, да ги изтрият, както и да упражни други свои права по GDPR. Освен това е въведена разпоредба, която предвижда, че проверките на КЗЛД в медиите и правомощията, които комисията има в тази връзка, не може да станат причина за разкриване на тайната на източника на информация. Всички тези правила важат, когато обработването на лични данни за журналистически цели е законосъобразно, т.е. „когато се извършва за осъществяване на свободата на изразяване и правото на информация при зачитане на неприкосновеността на личния живот“.

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още