Държавен вестник, брой 56 от 06.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 56 от 06.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 56 от 06.07.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. , приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 29.06.2018 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 31.05.2002 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 19.06.2009 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 29.06.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 29.06.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на служба „Военна информация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 02.07.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 на МС от 23.08.2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ № 454 от 02.07.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-9 Мизия“, разположена на територията на област Враца

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 8 от 27.06.2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
НАРЕДБА № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отоплениеизм. и доп. _

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив