КПКОНПИ отне собственост на стойност 797 150 лева от варненска „фараонка“

КПКОНПИ отне имущество за 797 150 лв. на блондинката с най-дълга коса

Ивелина Леонидова 

С решение на Варненския апелативен съд Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отне собственост от Ивелина Леонидова на стойност 797 150 лева, съобщиха от Комисията.

Производството срещу нея е започнало след повдигнато обвинение за извършена измама в особено големи размери, свързана със строеж на недвижими имоти.

Основна част от отнетото имущество представлява сграда в гр. Варна, която е в незавършен груб строеж и съдържа седем апартамента и три магазина. От Леонидова се конфискуват и лек автомобил и парични суми.

Леонидова е известна с титлата си „блондинката с най-дълга коса“, с която се сдобива през 2008 година. Според публикация на в-к „Труд“ от ноември 2017 година, Ивелина Леонидова, освен известна в т.нар. „хай лайф среди“ е добила голяма популярност и като ръководителка на голяма строителна пирамида, чрез която десетки хора са били измамени.

Повече подробности по темата четете в „Правен свят“.

Адвокати, загубили професионализма и морала си, да не се връщат в гилдията

Адвокати, наказани с временно лишаване от права, които са загубили професионалните си и нравствени качества, да не се връщат автоматично в колегията, а да може да бъдат отписвани от нея на това основание – предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС).

Той излиза със серия от предложения за промени в Закона за адвокатурата (ЗА), продиктувани от празнота в него, която в много случаи не позволява на гилдията да се изчисти от хора със съмнителен морал и професионализъм.

Проблемът

Съгласно действащите разпоредби на закона никой адвокат не може да бъде наказан с лишаване завинаги от правото да упражнява професията. Санкцията „лишаване от права“ се налага за от 3 до 18 месеца, а ако адвокатът извърши второ дисциплинарно нарушение – до 5 години.

Законът за адвокатурата (чл. 22) казва, че отписването, т. е., напускането на професията, става в пет строго определени хипотези. Извън обичайните – по молба на самия адвокат, при неговата смърт или поставянето му под запрещение, има още две. Първата урежда временното лишаване от права – съответно отписване за до 18 месеца или до 5 години. Втората е, когато настъпи една от абсолютните пречки да се упражнява адвокатската професия – например адвокатът започне работа на трудов договор или като държавен служител, стане управител на фирма или бъде осъден на затвор за умишлено престъпление от общ характер (всички хипотези са уредени в чл. 5 от ЗА).

Извън тези пречки за упражняване на професията обаче Законът за адвокатурата поставя и други условия, на които трябва да отговаря всеки, който иска да е адвокат. Те са уредени в чл. 4 от ЗА. Желаещият да стане адвокат трябва да е правоспособен юрист, да има най-малко две години юридически стаж, да е издържал изпит за адвокат. Има и още едно важно условие – законът изисква той „да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия“.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 63 от 31.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 63 от 31.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 63 от 31.07.2018 г.)

В днешния 63 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, с която се транспонира основна част от изискванията на европейска директива.

Целта на новия акт е да се намалят рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Регулацията ще доведе до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, което ще съответства на Националната програма за намаляването им.

Промени има в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, които са във връзка с предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради.

Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради.

В Неофициалния раздел е обнародвано Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2018 г.

Нова Европейска финансова практика – юли 2018 г.

дело С-27/17 от 05 юли 2018 година

Иск за обезщетение на вреда, за която се твърди, че е причинена от антиконкурентно поведение в различни държави членки – Място на настъпване на вредата и мястото на събитието, причинило вредата – Деликтна или квазиделиктна отговорност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Антиконкурентни споразумения.

Финансова облага, получена по силата на споразумение, чрез прилагане на хищническо ценообразуване (кръстосано субсидиране).Хищническо ценообразуване, представляващо злоупотреба с господстващо положение.

Искове за обезщетения за вреди, произтичащи от ограничаване на конкуренцията. Място на събитието, причинило увреждането, при искове за обезщетение за вреди, основани на правото в областта на конкуренцията.

Загуба на приходи, причинена от антиконкурентни действия от страна на конкуренти.

Спор, в който се иска твърдяно антиконкурентно поведение, предприето от летище Р и A да бъде обявено за противоречащо на членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС и последно посочените дружества да поправят настъпилата от това вреда.

дело С-544/16 от 05 юли 2018 година

Предоставяне на „кредити“, позволяващи наддаване в онлайн аукциони – Насрещна престация за извършена доставка на стоки и услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предоставяне на кредити, които могат да се използват за наддаване в онлайн „пени аукциони“ и стойността на които може да бъде приспадната от цената на стоките, закупени директно от провеждащото аукционите дружество.

Престация, получена от данъчнозадълженото лице срещу доставката на стоки, извършена в полза на потребителите, спечелили организиран от него аукцион, или в полза на закупилите стока с помощта на функциите „купи сега“ или „натрупана отстъпка“.

Предварително действие, което не подлежи на облагане с ДДС.

Отстъпка, покриваща цялата цена.

Различия в тълкуването на правото на Съюза.

Спор по повод на режима на данъка върху добавената стойност (ДДС), приложим спрямо продажбата на „кредити“, които позволяват участие в онлайн аукциони.

дело С-28/17 от 04 юли 2018 година

Корпоративен данък. Национално данъчно законодателство, съгласно което прехвърлянето на загубите на намиращ се на територията на страната постоянен обект на установено в друга държава членка дружество към местно дружество от същата група е обусловено от невъзможността загубите да се използват за целите на чуждестранен данък

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Предотвратяване на двойното приспадане.

Национална правна уредба, съгласно която правото на дружество от една данъчна група да приспада загубите на постоянен обект на чуждестранно дружество от същата група, е подчинено на условието чуждестранното дружество да не може да приспада тези загуби от данъчната основа на корпоративния данък в държавата по установяването си.

Спор между N, дружество по датското право, и Министерство по данъчните въпроси, Дания относно отказа на последното да разреши на посоченото дружество да приспадне от облагаемия си доход загубите, понесени от датския клон на шведското му дъщерно дружество.

дело С-320/17 от 05 юли 2018 година

Пряка или непряка намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерните му дружества – Отдаване под наем на недвижим имот от холдингово дружество на дъщерното му дружество – ДДС, платен от холдингово дружество върху разходите, направени за придобиване на дялово участие в други предприятия – Понятия „икономически дейности“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС върху разходите, направени от холдингово дружество с оглед на придобиването на дялово участие в дъщерно дружество.

Разходи за придобиване на дялово участие в дъщерни дружества, направени от холдингово дружество, което участва в управлението само на някои от тях и което не извършва икономическа дейност по отношение на останалите.

Разходи за придобиване на дялово участие в дъщерни дружества, направени от холдингово дружество, което участва в управлението им, като им отдава под наем недвижим имот.

Понятия „икономически дейности“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор относно възможността за приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) по разходите, свързани със сделки за придобиване на ценни книжа, по които жалбоподателят е извършил плащане.

дело С-532/17 от 04 юли 2018 година

Транспорт – Правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети – Договор за лизинг на самолет заедно с екипажа („мокър лизинг“)“ – Понятие „опериращ въздушен превозвач“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на високо равнище на защита на пътниците.

Обезщетение, дължимо на пътниците в случай на закъснение на полет при пристигане с продължителност от три или повече часа.

Договор за лизинг – въздухоплавателно средство заедно с неговия екипаж („мокър лизинг“). Понятие „опериращ въздушен превозвач“.

Спор във връзка със задължение на Т Air да обезщети четирима пътници поради закъснение на полет с повече от три часа при пристигането му

дело С-154/17 от 11 юли 2018 година

Специален режим за стоки втора употреба – Придобити от търговец употребявани вещи, които съдържат благородни метали или скъпоценни камъни и се препродават главно за да се извлекат съдържащите се в тях благородни метали или скъпоценни камъни – Понятия „стоки втора употреба“ и „благородни метали или скъпоценни камъни“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Специален режим на ДДС за стоки втора употреба. Преработване на вещите след продажба.

Оползотворяване на благородните метали или скъпоценните камъни. Вещи, които съдържат благородни метали или скъпоценни камъни и се препродават от търговец.

Заеми на физически лица с обезпечение вещи, съдържащи благородни метали или скъпоценни камъни.

Понятия „стоки втора употреба“ и „благородни метали или скъпоценни камъни“.

Спор относно плащането на данък върху добавената стойност и по-специално относно приложимостта на режима за облагане на маржа на печалбата при продажбата на вещи, съдържащи злато, сребро и скъпоценни камъни.

 

КС обявява, че Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията

Конституционният съд (КС) се произнесе, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие не съответства на българския основен закон.

Решението е взето с 8 гласа, а 4-ма са подписали с „особено мнение“.

Без възражения са Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Кети Маркова, Мариана Карагьозова-Финкова, Стефка Стоева, Таня Райковска и Цанка Цанкова. С „особено мнение“ са подписали съдиите Румен Ненков, Георги Ангелов, Константин Пенчев и Филип Димитров.

„В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент“, пише КС.

Той посочва, че Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията“, заявява КС.

В решението се казва още, че традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност – т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. „Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност“, се казва в решението.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 62 от 27.07.2018 г.)

В днешния 62 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. За регистрация по закона лицата трябва да са търговци, регистрирани по Търговския закон, да не са в несъстоятелност или ликвидация. Едноличните или мажоритарните собственици да не са осъждани, както и да не са били членове на дружество в несъстоятелност.

За регистрация земеделските стопани трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, както и да разполагат със собствена или наета земеделска техника.

Всеки търговец на горива трябва да обезпечи с пари или с банкова гаранция бъдещи задължения по някой от законите, регулиращи дейността им. 500 000 лв. е обезпечението за търговия на едро с нефтени продукти и газ. Същият размер на обезпечения е за съхранение на горива извън данъчни складове. За търговия на дребно обезпечението е 20 000 лв. за всеки обект, както и за пълнене на бутилки с втечнен газ. За дистрибуцията на газ в бутилки обезпечението е 100 000 лв.

Обезпечението може да е чрез депозит в пари в брой в Министерството на финансите или с банкова гаранция. Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще се осъществява от министъра на икономиката. Той ще издава заповеди за регистрация или за заличаването й.

Обнародвана е и нова Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост, която влиза в сила на 12.07.2018 г. Патентното ведомство на Република България поддържа и съхранява: Държавен регистър на патентите; Държавен регистър на полезните модели; Държавен регистър на сертификатите за допълнителна закрила; Държавен регистър на марките; Държавен регистър на географските означения; Държавен регистър на промишлените дизайни; Държавен регистър на топологиите; Регистър на сертификатите за нови сортове растения и породи животни; Регистър на заявките за европейски патенти и европейските патенти, с действие на територията на Република България.

Вписването в регистъра на обстоятелствата става по реда, предвиден в Правилника за документооборота в Патентното ведомство на Република България. Патентното ведомство на Република България поддържа и съхранява досиета за отделните обекти на индустриална собственост.

 

Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Депутатите подкрепиха ветото на президента по спорните разпоредби в Закона за приватизацията

Народните представители подкрепиха ветото на президента върху разпоредби в Закона за приватизацията и след приватизационния контрол. В пленарната зала бяха подложени на отделно гласуване спорните параграфи 3 и 4 и бяха единодушно отхвърлени с гласовете на 184 народни представители. Обсъждането на президентското вето предизвика бурна размяна на реплики в пленарната зала.

По време на продължителния дебат опозиция и управляващи взаимно се обвиниха в лобизъм и обслужване на икономически интереси. Депутатите от НФСБ изразиха задоволство от президентското вето, а БСП поздравиха президента Румен Радев, че е спасил Държавната хазна. Социалистът Румен Гечев заяви: „Ние заедно с президента защитаваме обществения интерес. Господин Кирилов, предайте на въпросните редници, че напразно са пили шампанско онзи ден. Да пият студена вода в големи количества“.

Повече подробности по дебатите четете тук.

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за юни 2018 г.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) са направени следните промени:

  • В списъци, събирани от публични източници, ЕГН на лицата са заместени със звездички, като е запазена функционалността за търсене, както и директната връзка към досие на фирма или субект;
  • При изход в Ексел не се експортират ЕГН на представляващи и собственици;
  • Създаване и съхраняване историята на отваряните от потребителя обявени актове от фирменото дело на търговеца, за които се изисква регистриран достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от ЗТРРЮЛНЦ. Тази информация е защитена на сървъри на АПИС, като може да бъде предоставяна единствено на компетентните органи в изпълнение на нормативно задължение.

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

  • обществени поръчки – 781 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2328 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

  • Решения и определения – 1340 бр.

Нови списъци в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Общини“:

  • Регистър на издадени разрешения за строеж в Община Русе за 2015-2016 г.