Полезно в ДВ (бр. 54 от 29.06.2018 г.)

В днешния 54 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Нормативният акт е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, който определя „защитената специалност от професия“ като специалност от професия, която е от значение за икономическото развитие на съответната област и има потребност от квалифицирани кадри. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда допълнително финансиране за обучението по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, съобщават от правителствената пресслужба.

Чрез включването на защитените специалности от професии и на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием и в допълнителния държавен план-прием, в училищата се създава възможност за осигуряваме на кадри за приоритетни за развитие на икономиката на регионално ниво в средносрочен план области. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалността от професията. Осигурява се обучение за специалности в нови или високотехнологични сектори, което допринася за икономическия растеж на националната икономика.

Обнародвано е и Постановление № 113 от 25 юни 2018 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година, като се предвижда помощта да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.

Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Публикуван е нов Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми. Идеята на учебно-тренировъчните фирми е да бъде демонстриран метод на интегрирано обучение, да бъде осъществена връзка между реалния бизнес с бъдещите участници на пазара на труда. Те са признати като форма на дуално обучение от Европейската комисия и от много държави по света.

Центърът за учебно-тренировъчни фирми е специализирано обслужващо звено, осъществяващо дейността си в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. Звеното осигурява всички необходими макроикономически функции и поддържа операции за създаване на цялостна симулирана икономическа среда за практическо професионално обучение чрез учебно-тренировъчни фирми.

Центърът за учебно-тренировъчни фирми симулира работа на държавни институции и регистри; банка, както и липсващи елементи от реалната пазарна среда. Предоставя леснодостъпни и висококачествени услуги, информация и консултиране за обучаваните в учебно-тренировъчни фирми, както и за педагогическите специалисти, участващи в процеса на обучение.

Вашият коментар