Полезно в ДВ (бр. 53 от 26.06.2018 г.)

В новия 53 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано допълнение в Кодекса за социално осигуряване. С него се цели родителите на загинали военнослужещи в операции и мисии зад граница да получават правото на наследствена пенсия. Така както сега е при родителите на починали при наборна военна служба военнослужещи.

Обнародвани са и промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Въвежда се националната процедура за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.

Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда. Освобождаването от задължения не засяга правното действие на разпоредбите, регламентиращи информационния лист за безопасност. Разрешението за освобождаване от изискванията на регламента ще се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и ще се създаде и поддържа регистър на издадените разрешения.

Редът, условията и сроковете за издаване на разрешенията, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и другата необходима информация ще бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет. Предвидена е и административно наказателна отговорност за неспазване на задълженията по издадено разрешение.

Публикувана е нова Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, която влиза в сила на 27.09.2018 г. Необходимостта от приемането на нормативния акт се обуславя от обновената през последните години система от европейски хармонизиращи документи HD 60364 „Електрически уредби за ниско напрежение“ и въвеждането на нови изисквания към техническите средства за контрол на извършваните електромонтажни работи, пряко свързани с безопасността и надеждността на електрическите уредби.

С новата наредба се цели&

. да се регламентират в националната нормативна уредба изискванията към средствата за контрол на параметри и показатели при извършване и приемане на електромонтажни работи в процеса на изграждане, приемане и поддържане на електрически уредби и електропроводи]

. да се приведе контролът при изпълнението и приемането на електромонтажни работи в съответствие със съвременното ниво на контрол съобразно европейски хармонизиращи документи от системата HD 60364 „Електрически уредби за ниско напрежение“ и реалните потребности на практиката у нас;

. да се регламентират в националната нормативна уредба европейски правила и изисквания за провеждане и документиране на проверките на основните показатели за безопасност на електрическите уредби за ниско напрежение, свързани с електромонтажни работи и др.

 

Вашият коментар