Полезно в ДВ (бр. 49 от 12.06.2018 г.)

В новия 49 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за обществените поръчки, с които се ограничават възможностите за обжалване на обществените поръчки пред съда. Измененията също така задължават жалбоподателите да доказват, че могат да бъдат реален изпълнител на такава поръчка.

Ако обжалването е неоснователно, виновното лице ще носи отговорност за причинени вреди. Целта на промените е да не бъдат спирани с години значими проекти, което води до загуба на средства и невъзможност да бъдат реализирани важни за обществото политики.

Промени има и в Закона за съдебната власт, с които Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще има достъп до банковата тайна на магистратите. Инспекторатът ще има достъп до банковата тайна на онези магистрати, за които се установят несъответствия в имуществените декларации. Този достъп обаче ще става само след изричното съгласие на проверявания магистрат.

Предлага се Инспекторатът към ВСС да бъде задължен да иска разкриване на банкова тайна за лицата, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации.

Обнародвани са изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно, без да е необходимо представянето на съответните платежни документи от гражданите. Необходимите данни ще се вземат от информационната система на Националния осигурителен институт.

По този начин се намалява административната тежест за гражданите, като същевременно ще се предотвратят възможностите за злоупотреби. Предвидени са и разпоредби, с които се преустановява възможността банките да правят удръжки от недължими или неправилно преведени суми за пенсии за погасяване на задължения на пенсионерите към тях. С приетите промени разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2018 г.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив