Полезно в ДВ (бр. 48 от 08.06.2018 г.)

В новия 48 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 10 от 29.05.2018 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата относно задължителното отстраняване от длъжност на държавните служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението при обвинение и дисциплинарно производство. Разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от ЗМВР предвижда задължително отстраняване от длъжност, при което нито министърът на вътрешните работи, нито шефовете на дирекции в МВР имат право на преценка.

Условието е полицаят да е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него в длъжностно качество и да е извършил тежко нарушение на служебната дисциплина, за което може да бъде наказан с уволнение и за него е образувано дисциплинарно производство.

В мотивите си съдът казва, че „правото на труд и на обществено осигуряване са екзистенциални права на личността, включително на служителя, защото са пряко свързани с материалната основа на съществуването му. Неопределеността на периода на временното му отстраняване от длъжност само поради наличието на двете висящи производства и тежестта на правните последици компрометират неговата правна сигурност“.

Обнародвана е нова Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В нея се уреждат условията и редът за подаване на искания за плащане, разглеждането им, тяхното одобрение или отказ, както и изискуемите документи. Във връзка с предвидените в ПРСР ограничения по отношение на размера и началната дата на предоставяне на аванс за бенефициентите, които са възложители по Закона за обществените поръчки, е предвидено изключение за срока за подаване на искането за авансово плащане.

В новата наредба са регламентирани и условията и редът за намаляване и оттегляне на изплатената финансова помощ.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив