Полезно в ДВ (бр. 47 от 05.06.2018 г.)

В новия 47 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за гражданската регистрация, с които се предвижда да няма ограничение за броя на лицата, които могат да обитават едно жилище при първа адресна регистрация по постоянен адрес.

Измененията са насочени към улесняване на лицата, получили българско гражданство по облекчена процедура и сега се вписват служебно в регистъра на населението на район „Средец“ в София, да могат да направят първата си постоянна адресна регистрация в цялата страна.

Обнародвани са изменения в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, които са във връзка с настъпили промени в Закона за висшето образование и други нормативни актове, регулиращи отношения и процеси в системата на висшето образование.

Уточнени са процедури и срокове по дейности на кандидат-студентите и на висшите училища, за да се оптимизира приемът на български и чуждестранни студенти.

Създадена е възможност чуждестранни граждани от български произход да кандидатстват за обучение във висшите ни училища, като докажат знанията си по български език чрез полагане на тест, одитиран от европейската езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по български език и литература, по решение на Академичния съвет на съответното висше училище и за отделни специалности оценката от теста с минимално ниво на владеене на езика В2 може да я замени при балообразуването.

Дава се възможност и, когато в дипломата за средно образование на кандидат-студента няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето да валидира компетентности в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и реда на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Вашият коментар