Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за м. юни 2018 г.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) са направени следните промени:

  • В списъци, събирани от публични източници, ЕГН на лицата са заместени със звездички, като е запазена функционалността за търсене, както и директната връзка към досие на фирма или субект;
  • При изход в Еxel не се експортират ЕГН на представляващи и собственици;
  • Създаване и съхраняване историята на отваряните от потребителя обявени актове от фирменото дело на търговеца, за които се изисква регистриран достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от ЗТРРЮЛНЦ. Тази информация е защитена на сървъри на АПИС, като може да бъде предоставяна единствено на компетентните органи в изпълнение на нормативно задължение.

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

  • обществени поръчки – 781 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2328 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

  • Решения и определения – 1340 бр.

Нови списъци в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Общини“:

  • Регистър на издадени разрешения за строеж в Община Русе за 2015-2016 г.

Вашият коментар