ДЕПУТАТИ ОТ БСП ПРЕДЛАГАТ ПРОМЕНИ В ЗОДОВ

Държавата и общините да носят отговорност за вреди, причинени на граждани и юридически лица, от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове, от действията на разследващи органи и органи на съдебната власт и на администрацията при упражняване на административна дейност, с които са нарушени правата на хората, защитени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Това са част от предложенията за промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), внесени от депутатите от БСП Крум Зарков, Филип Попов, Пенчо Милков и Румен Георгиев.

Според действащия в момента чл. 1, ал. 1 от закона, държавата и общините отговарят за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Според депутатите от левицата обаче обхватът на тази разпоредба трябва да се разшири, за да се преодолеят последиците от Тълкувателно решение №2 от 27 юни 2016 г. на ВАС, в което е възприета тезата, че граждани и юридически лица не подлежат на обезщетяване за вреди, причинени при или по повод изпълнението на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен. „Показателен е фактът, че решението е подписано с особено мнение от 32 съдии. Подобно тълкуване на практика прегражда пътя за защита на гражданите и юридическите лица от вреди, когато те са причинени от отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Ето защо смятаме, че предлаганата от нас промяна ще създаде необходимите гаранции за защита от вреди и в тези случаи“, мотивират се от БСП.

На следващо място те смятат, че трябва да се търси отговорност от държавата за вреди от действия на разследващи органи и органи на съдебната власт, с които са нарушени не само правото на справедлив процес и на свобода, защитени в ЕКПЧ, но на всички права, закрепени в нея. Освен това изтъкват, че този вид производства трябва да се гледат по реда на ГПК.

Отделно, БСП предлага да се търси отговорност и от администрацията, когато при упражняване на административна дейност, причини вреди на хора и юридически лица, с които им нарушава правата по конвенцията.

Повече подробности по темата четете тук.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив