Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 54 от 29.06.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 164 за награждаване на г-н Шпенд Калаба – извънреден и пълномощен посланик на Република Косово в Република България, с орден „Мадарски конник“ втора степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 22.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 22.06.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 22.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 25.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 25.06.2018 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 25.06.2018 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 25.06.2018 г. за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 413 от 25.06.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 414 от 25.06.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Приморско – централен“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 415 от 25.06.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. св. Константин и Елена – голям плаж“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 425 от 26.06.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, от находище „Енджи – юг“, участък „Запад“ и участък „Изток“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на „Маронас“ – ООД, Враца
РЕШЕНИЕ № 426 от 26.06.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Лома-1“, участъци „Североизток“ и „Югозапад“, общини Ружинци и Димово, област Видин, на „ПЪТНА КОМПАНИЯ“ – ЕАД, София

Министерство на финансите

ГАРАНЦИЯ, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България , от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г.

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми
ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“

Българска народна банка

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове
ПРАВИЛНИК за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 7 от 18.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Национална служба за охрана

ИНСТРУКЦИЯ № ИН-2 от 13.06.2018 г. за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение

 

Вашият коментар