Държавен вестник, брой 49 от 12.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 49 от 12.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 49 от 12.06.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Президент на републиката

УКАЗ № 148 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, на 14 октомври 2018 г.
УКАЗ № 149 за награждаване на проф. Михаел Бар-Зоар с орден „Стара планина“ първа степен

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 04.06.2018 г. по конституционно дело № 7 от 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 05.06.2018 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 05.06.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 07.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. , приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 07.06.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 02.03.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 07.06.2018 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 07.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
РЕШЕНИЕ № 379 от 07.06.2018 г. за признаване на Сдружение „Съюз на глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 380 от 07.06.2018 г. за признаване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 384 от 07.06.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-572 от 30.05.2018 г. за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лице, работещо по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121З-573 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на вътрешните работи
Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасностна обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
НАРЕДБА № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасностна обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив