За първи път в АПК беше предвидена отговорност на администрацията за вреди от нарушаване на правото на ЕС

правна комисия

Чиновниците, които бездействат или не изпълняват задълженията си в срок, да не остават безнаказани, както досега, а да понасят отговорност – това предвиждат приетите днес на второ четене от правната комисия в парламента изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

И в момента  чл. 302 от АПК предвижда глоба от 50 лв. до 1000 лв. за длъжностно лице, което наруши или не изпълни в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ, в резултат на което срокът за произнасяне по направеното искане е бил пропуснат. Досега обаче такава глоба няма наложена, констатира на днешното заседание на правната комисия председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. Причината за това, според председателя на комисията Данаил Кирилов, е  че  не е уреден редът за налагане на административнонаказателната отговорност – нито кой следва да установи нарушението, нито кой да издаде наказателното постановление.

Заради тази празнота в АПК на практика остават мъртви разпоредбите, които предвиждат различни глоби за администрацията. „Административните органи масово не се произнасят в срок, а това е посегателство върху правата на гражданите. В момента обаче голяма част от нормите нямат санкции. А норми без санкции са пожелания“, заяви проф. Иван Тодоров.

Затова правната комисия за първи път уреди в АПК кой ще установява бездействието на чиновниците и ще ги наказва за него. По предложение на Данаил Кирилов беше предвидено, че актовете за установяване на нарушенията по чл. 302, 303 и 305 от АПК ще се съставят от инспекторите на съответния инспекторат по Закона за администрацията. „Наказателните постановления ще се издават от органа или от овластени от него длъжностни лица“, прие още комисията. И предвиди, че там където няма инспекторат, органът ще установява нарушенията.

Повече подробности по темата четете тук.

Гражданите само с инициали в решенията на съда в Люксембург

Съдът на Европейския съюз (СЕС) ще публикува само инициали на физическите лица, които посочва в актовете си по преюдициални запитвания. Това става заради влизането в сила на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR), който предшества регламента, който скоро ще стане приложим за институциите на ЕС.

С това Съдът се присъединява към наблюдаваната на равнище държави членки тенденция на засилване на защитата на личните данни в обстановка, характерен белег на която е все по-големият брой инструменти за търсене и за разпространение. „Впрочем, в по-новата практика на Съда посочената тенденция се отразява в растящ брой съдебни решения, постановени в тази материя, по въпроси като правото на премахване от резултатите от търсенето в търсачки, валидността на решението на Комисията, с което се установява, че САЩ осигуряват достатъчно ниво на защита на прехвърлените лични данни, валидността на Споразумението PNR (Passenger Name Record data) между Европейския съюз и Канада, отговорността на администраторите на фен страници във Facebook или пък законосъобразността на запазването на лични данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги“, посочват от СЕС.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 54 от 29.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 54 от 29.06.2018 г.)

В днешния 54 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 111 от 25 юни 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Нормативният акт е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, който определя „защитената специалност от професия“ като специалност от професия, която е от значение за икономическото развитие на съответната област и има потребност от квалифицирани кадри. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда допълнително финансиране за обучението по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, съобщават от правителствената пресслужба.

Чрез включването на защитените специалности от професии и на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием и в допълнителния държавен план-прием, в училищата се създава възможност за осигуряваме на кадри за приоритетни за развитие на икономиката на регионално ниво в средносрочен план области. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалността от професията. Осигурява се обучение за специалности в нови или високотехнологични сектори, което допринася за икономическия растеж на националната икономика.

Обнародвано е и Постановление № 113 от 25 юни 2018 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година, като се предвижда помощта да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.

Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Публикуван е нов Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми. Идеята на учебно-тренировъчните фирми е да бъде демонстриран метод на интегрирано обучение, да бъде осъществена връзка между реалния бизнес с бъдещите участници на пазара на труда. Те са признати като форма на дуално обучение от Европейската комисия и от много държави по света.

Центърът за учебно-тренировъчни фирми е специализирано обслужващо звено, осъществяващо дейността си в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. Звеното осигурява всички необходими макроикономически функции и поддържа операции за създаване на цялостна симулирана икономическа среда за практическо професионално обучение чрез учебно-тренировъчни фирми.

Центърът за учебно-тренировъчни фирми симулира работа на държавни институции и регистри; банка, както и липсващи елементи от реалната пазарна среда. Предоставя леснодостъпни и висококачествени услуги, информация и консултиране за обучаваните в учебно-тренировъчни фирми, както и за педагогическите специалисти, участващи в процеса на обучение.

Нова Европейска финансова практика – юни 2018 г.

дело С-250/17 от 06 юни 2018 година

Съдебно сътрудничество по граждански дела – Производство по несъстоятелност – Последици от производството по несъстоятелност върху висящите правни спорове за вещ или право от масата на несъстоятелността на длъжника – Понятия „висящ правен спор“ и „вещи или права от масата на несъстоятелността“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Исково производство за установяване на съществуването на вземане.

Висящ правен спор пред юрисдикция на държава членка с предмет осъждане на длъжника да заплати парична сума, дължима по договор за предоставяне на услуги, както и парично обезщетение за неизпълнение на същото договорно задължение, когато този длъжник е обявен в несъстоятелност в производство по несъстоятелност, образувано в друга държава членка.

Понятия „висящ правен спор“ и „вещи или права от масата на несъстоятелността“.

Спор във връзка с плащането на дължима сума като възнаграждение за услуги, доставени на дружество преди обявяването на последното в несъстоятелност, както и с искане за обезщетение за вреди, претърпени поради неизпълнението на договора за предоставяне на услуги.

дело С-421/17 от 13 юни 2018 година

Облагаеми сделки – Възмездна доставка на стоки – Прехвърляне на недвижим имот от акционерно дружество в полза на акционер като насрещна престация за обратното изкупуване на неговите акции – Понятия „икономическа дейност“ и „възмездна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС възмездна доставка на вещи .

Право на собственост върху недвижими имоти като насрещна престация за обратно изкупуване на акции от акционерно дружество в рамките на механизъм за обезсилване на акциите от капитала на това дружество.

Понятия „икономическа дейност“ и „възмездна доставка“.

Спор по повод индивидуални задължителни указания за тълкуване на данъчното законодателство, издадени на дружество от министър на финансите, в които последният изразява становище, че сделка, с която P желае да прехвърли недвижими имоти на дружество с ограничена отговорност, собственик на емитирани от P акции, като разплащането по сделката се извърши в рамките на позволена от националното законодателство процедура по обратно изкупуване на тези акции, подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.

дело С-665/16 от 13 юни 2018 година

Данък върху добавената стойност – Възмездна доставка на стоки – Прехвърляне на правото за разпореждане с материална вещ като собственик – Прехвърляне на собствеността върху принадлежащ на община имот към държавата, срещу заплащане на компенсация, за целите на строителството на републикански път – Понятия „доставка на стоки“ и „компенсация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прехвърляне на собствеността върху вещ срещу заплащане на компенсация от публичноправен орган.

Облагаема с ДДС възмездна доставка на стоки в случай, в който едно и също лице представлява както принудително отчуждаващия имота властнически субект, така и търпящата отчуждаването община и тя на практика продължава да стопанисва съответния имот.

Понятия „доставка на стоки“ и „компенсация“.

Спор по въпроса облагаема ли е с данък върху добавената стойност (ДДС) сделката, с която за целите на строителството на републикански път собствеността върху принадлежащи на общината недвижими имоти се прехвърля на държавата и срещу заплащането на компенсация.

дело С-108/17 от 20 юни 2018 година

Освобождаване от ДДС при внос – Внос, последван от вътреобщностна доставка – Доказателство за изпращане или превоз на стоки в друга държава членка – Превоз в режим отложено плащане на акциз – Прехвърляне върху приобретателя на правото на разпореждане със стоките – Липса на задължение на компетентния орган да съдейства на данъчнозадълженото лице при събирането на информацията, необходима за доказването на спазването на условията за освобождаване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС при внос, последван от освободена вътреобщностна доставка.

Стоки, изпратени или превозени от трета държава до държава членка, различна от държавата членка на пристигане.

Съобщаване от вносителя на регистрационния номер по ДДС на купувача в държавата членка по местоназначение.

Формално или материалноправно изискване за правото на освобождаване при внос. Понятие и условия за прехвърляне на правото на разпореждане със стоките на приобретателя

Документи, достатъчни за доказване на изпращането на стоки до друга държава членка. Приемане на декларациите на вносителя от компетентния орган.

Добросъвестност на вносителя. Правна сигурност.

Евентуално задължение на компетентния орган да съдейства на данъчнозадълженото лице при събирането на информацията, необходима за доказването на спазването на условията за освобождаване.

Спор по повод на освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС) на вноса в Литва на горива с произход от Беларус, последван от изпращане или превоз на посочените горива в други държави членки.

дело С-480/16 от 21 юни 2018 година

Свободно движение на капитали и свобода на плащанията – Дивиденти, изплащани на местни и чуждестранни предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа – Облагане и освобождаване от облагане на дивидентите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане на дивидентите, изплащани на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК). Дивиденти, които местни за една държава членка дружества изплащат на чуждестранни ПКИПЦК. Освобождаване от облагане на дивидентите, които местни за една държава членка дружества изплащат на местни ПКИПЦК.

Правото на държава членка да упражнява данъчната си компетентност по отношение на извършваните на нейна територия дейности. Правна уредба на държава членка по силата на която за дивидентите, разпределяни от местно за тази държава членка дружество в полза на чуждестранно ПКИПЦК, се удържа данък при източника, докато дивидентите, разпределяни в полза на местно за същата тази държава членка ПКИПЦК, са освободени.

Съгласуваност на данъчната система. Необходимост да се гарантира балансирано разпределение на данъчните правомощия между държавите членки. Запазване на съгласуваността на данъчния режим.

Спорове по повод на искания за възстановяване на удържан при източника данък върху дивидентите, които местни за Дания дружества са изплатили на предприятия.

В тази държава има закони – трябва да спрем с псевдолиберализма

Не е стреляно по ромите в Ботевград, а трябваше

Това заяви пред BTV зам.-вътрешният министър Стефан Балабанов и поясни,  че ромите от Ботевград лъжат за използването на сачми и куршуми от страна на полицаите при нападението над униформените в събота вечер.

Тогава ромите потрошиха с камъни, буркани и дървета служебните автомобили на полицаи, изпратени на адреса по сигнал за силна музика. От МВР пуснаха клип от охранителна камера, заснела случващото се, но циганите се оплакаха от насилие и обявиха, че клипът е манипулиран и от него са изрязани кадрите, на които полицаите стрелят по тях. Според тях, униформените са действали като престъпници.

Стефан Балабанов бе категоричен, че стрелба по ромите не е имало. „Изричането на неистини от тази етническа група е маниер – никакви сачми и куршуми не са използвани“ – обяви зам.-министърът. Според него по-скоро е грешка, че в тази ситуация не са използвани гумени куршуми и палки. „В тази държава има закони… Трябва да спрем с този псевдолиберализъм“, коментира Балабанов.

Той призова всички служители на МВР да използват законите и правомощията, които са им дадени, за да може да се противодейства на такива агресивни групи. Зам.-вътрешният министър подчерта, че от ведомството застават зад действията на полицаите в Ботевград и ще им го каже лично. Според него трябва да има законови промени и МВР да може служебно да защитава полицаи при дела срещу тях, а не да им се налага сами да си търсят адвокати.

Повече подробности по темата четете тук.

Спешни промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия гласува по спешност промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, за да не се стигне до съкращаване на съдебни служители поради последните изменения в Закона за съдебната власт.

С тях беше въведена нова разпоредба, отнасяща се до изискванията за назначаване на съдебни служители.Става дума за чл. 340а, ал. 3 от закона, в който се казва, че на ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование.

Това на практика означава, че много служители от общата администрация, които в момента се водят на експертни длъжности – например касиер, счетоводител, личен състав и др., трябва да бъдат освободени, ако нямат висше образование. А до момента такова изискване е нямало.

Освен това завеждащ служба и секретар на колегия в момента се водят ръководни позиции, а изискването е било заемащите ги да имат средно образование. Сега с промените двете длъжности вече няма да са ръководни.

Другата промяна е свързана с експертните длъжности. Такива остават само експертите връзки с обществеността и системните администратори. Всички други се изваждат от този т.нар. експертни длъжности и стават специалисти.

След приемането днес по спешност на тези промени от ВСС успокоиха, че няма да се стигне до уволнения.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 53 от 26.06.2018 г.)

В новия 53 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано допълнение в Кодекса за социално осигуряване. С него се цели родителите на загинали военнослужещи в операции и мисии зад граница да получават правото на наследствена пенсия. Така както сега е при родителите на починали при наборна военна служба военнослужещи.

Обнародвани са и промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Въвежда се националната процедура за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.

Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда. Освобождаването от задължения не засяга правното действие на разпоредбите, регламентиращи информационния лист за безопасност. Разрешението за освобождаване от изискванията на регламента ще се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и ще се създаде и поддържа регистър на издадените разрешения.

Редът, условията и сроковете за издаване на разрешенията, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и другата необходима информация ще бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет. Предвидена е и административно наказателна отговорност за неспазване на задълженията по издадено разрешение.

Публикувана е нова Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, която влиза в сила на 27.09.2018 г. Необходимостта от приемането на нормативния акт се обуславя от обновената през последните години система от европейски хармонизиращи документи HD 60364 „Електрически уредби за ниско напрежение“ и въвеждането на нови изисквания към техническите средства за контрол на извършваните електромонтажни работи, пряко свързани с безопасността и надеждността на електрическите уредби.

С новата наредба се цели&

. да се регламентират в националната нормативна уредба изискванията към средствата за контрол на параметри и показатели при извършване и приемане на електромонтажни работи в процеса на изграждане, приемане и поддържане на електрически уредби и електропроводи]

. да се приведе контролът при изпълнението и приемането на електромонтажни работи в съответствие със съвременното ниво на контрол съобразно европейски хармонизиращи документи от системата HD 60364 „Електрически уредби за ниско напрежение“ и реалните потребности на практиката у нас;

. да се регламентират в националната нормативна уредба европейски правила и изисквания за провеждане и документиране на проверките на основните показатели за безопасност на електрическите уредби за ниско напрежение, свързани с електромонтажни работи и др.

 

Държавен вестник, брой 53 от 26.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 53 от 26.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за м. юни 2018 г.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) са направени следните промени:

  • В списъци, събирани от публични източници, ЕГН на лицата са заместени със звездички, като е запазена функционалността за търсене, както и директната връзка към досие на фирма или субект;
  • При изход в Еxel не се експортират ЕГН на представляващи и собственици;
  • Създаване и съхраняване историята на отваряните от потребителя обявени актове от фирменото дело на търговеца, за които се изисква регистриран достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от ЗТРРЮЛНЦ. Тази информация е защитена на сървъри на АПИС, като може да бъде предоставяна единствено на компетентните органи в изпълнение на нормативно задължение.

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

  • обществени поръчки – 781 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2328 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

  • Решения и определения – 1340 бр.

Нови списъци в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Общини“:

  • Регистър на издадени разрешения за строеж в Община Русе за 2015-2016 г.