Полезно в ДВ (бр. 45 от 31.05.2018 г.)

В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 361 от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България, което влиза в сила от днес.

Националната здравна карта е разработена в съответствие с изискването на чл. 29 от Закона за лечебните заведения, съгласно който чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика.

Предвижда се Националната здравна карта съгласно приложения № 1 – 35 да се обнародва като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“. Необходимостта от разработване на нормативния акт произтича и от факта, че с Решение № 5935 от 12.05.2017 г. на Върховния административен съд беше обявена нищожността на Решение № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта.

Вашият коментар