Полезно в ДВ (бр. 44 от 29.05.2018 г.)

В днешния 44 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, съгласно които свидетели, подсъдими и други участници в наказателни дела, както и техните близки ще получават незабавна защита, когато са застрашени заради участието си в дело или разследване.

Мерките са лична охрана или преместване на безопасно място, например. Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която ще включва два вида и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и програма за защита на застрашени лица. Досега защитените участници в наказателно производство, които са съдействали на съда или разследващите, биваха включвани в програма за защита, процедурата по която отнемаше обаче доста време.

Затова и измененията целят да въведат предварителна незабавна защита, през което време ще тече и процедурата по задействане на програмата. Предварителната защита цели и да осигури време за събиране и оценка на необходимата информация за вземане на решението от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в програмата за защита. С този срок ще се даде възможност и на застрашения да разбере в детайли възможностите си и ограниченията, които ще му наложи програмата за защита, както и да организира личните си дела със съдействието на Бюрото по защита.

Обнародвана е нова Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Финансово-икономическите елементи на концесията за строителство и на концесията за услуги са: стойност и прогнозна стойност на концесията, икономически баланс и разпределение на рисковете, приходи на концесионера, плащания от концедента, концесионно възнаграждение и срок на концесията.

Финансово-икономическите елементи на концесията за ползване са: концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма за осигуряване поддържането на обекта на концесията в експлоатационна годност.

С наредбата се определят и редът за изготвяне на плановете за действие за държавните концесии и на плановете за действие за общинските концесии, условията и редът за извършване от министъра на финансите на предварителната оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите, преди включването им в плана за действие за държавните концесии, методът за изчисляване на прогнозната стойност на концесиите за строителство и за услуги, минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и др.

Вашият коментар