Полезно в ДВ (бр. 43 от 25.05.2018 г.)

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2016/801, която регламентира условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в България с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, ученически обмен или образователни проекти.

С новите текстове се осъвременяват и уреждат процедурите за заетост на територията на България без разрешение за работа на научните работници и на стажантите от трети държави, както и на лицата от български произход. Включва се и процедура за достъп до българския пазар на труда за чужденци, жертви на трафик на хора.

Допълнително се регламентира предвидената в закона ускорена процедура за предоставяне на решение за достъп до пазара на труда за сезонен работник-гражданин на трета държава, който поне веднъж е работил в България като такъв през последните 5 години. Уреждат се и процедурите за случаите, когато сезонният работник продължава да работи при същия или друг работодател след изтичане на срока на регистрацията на краткосрочната му сезонна заетост.

Обнародвана е нова Наредба № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти, която е синхронизирана с европейското законодателство в областта на управлението на отпадъците, в което се прави ясно разграничение между опасните и неопасните отпадъци от лекарствените продукти. То е регламентирано с Наредба № 2 от 2014 г. за класификацията на отпадъците, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите на основание на ЗУО.

Отпадъците от лекарства, закупени от гражданите за лична употреба, представляват битови отпадъци и следва да се изхвърлят по реда, утвърден от всяка община, валиден за изхвърлянето на битовите отпадъци. Опасни са единствено цитостатичните и цитотоксичните медикаменти и те следва да се изхвърлят по определен ред. Опасните лекарствени продукти, които са използвани за лечение на пациенти в лечебните заведения, както и тези, които са предназначени за домашно лечение, които са класифицирани като опасни отпадъци, ще подлежат на особен режим за връщане в болничната аптека на съответното лечебно заведение, в което се провежда лекарствената терапия.

Посочените лекарствени продукти се съхраняват и предават за унищожаване съгласно утвърдени от ръководителя на лечебното заведение правила. Към лекарствените продукти, които подлежат на унищожаване или преработване, се добавят и тези медикаменти, предмет на нарушенията по ЗЛПХМ, за които е постановено отнемане в полза на държавата от наказващите органи.

В мотивите към проекта вносителите подчертават, че тази мярка цели да бъде преодоляна празнотата по отношение на това как следва да се разпоредят компетентните органи в случаите, когато са отнети в полза на държавата лекарствени продукти, предмет на конкретни нарушения по ЗЛПХМ.

Вашият коментар