Полезно в ДВ (бр. 41 от 18.05.2018 г.)

В новия 41 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които влизат в сила от 14 май.

С измененията удължават срока за подаване на декларации за имущество и интереси до 8 юни. Всъщност той е различен според това дали задълженото лице е сред тези, които за първи път попадат в обхвата на закона или вече е подавал такава и по стария ред. Тези, за които за първи път възниква задължение за деклариране, следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси в срок до един месец от датата на утвърждаване на образеца на декларацията, т.е. до 8 юни 2018 г.

Декларация за имущество и интереси задължително се подава на хартиен и технически носител /CD/ по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. ”Антим І” № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес: publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

Лице, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Обнародвана е нова Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, тъй като предишната беше отменена с решение на Върховния административен съд.

С нормативния акт се регламентират условията и критериите за обективна оценка при избора на лечебни заведения, с които районните здравноосигурителни каси сключват договори в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта.

Същевременно се гарантира спазването на принципите за равнопоставеност на лечебните заведения, недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност. По този начин се осигурява механизъм за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, съобразно потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив