Полезно в ДВ (бр. 40 от 15.05.2018 г.)

В днешния 40 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, която дава възможност документи в трудовото досие на всеки работник да се съхраняват и в електронен вид.

С нея се определят видът на електронните документи, които са част от трудово досие, както и изискванията за тяхното създаване, съхраняване и размяна. Регламентират се и изискванията към информационните системи на работодателите. Наредбата не задължава работодателите да създават и съхраняват документите за трудовите правоотношения в електронен вид. Тя не изброява всички видове книжа, които са част от трудовото досие и може да съществуват и в електронна форма, а прави следната класификация: едностранни документи, създадени от работодателя; едностранни документи, създадени от работника и служителя; документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение; документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение; други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение.

Друг важен момент е как ще се подписват е-документите в трудовото досие. Това ще се определя с правилника за вътрешния трудов ред, но наредбата поставя и изисквания, като например, че документите, създавани от работодателя, задължително се подписват с квалифициран електронен подпис. Когато обаче той поставя такова изискване към книжата, които му предоставят служителите, ще е длъжен да осигури механизъм на подписване за своя сметка.

За размяна на електронни документи между страните по трудовото правоотношение задължително се изисква изрично съгласие на работника или служителя, като това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

                Промени има в Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение), с които се прецизират нейни разпоредби във връзка с промени в законодателството и е направено разграничение между прием за обучение чрез работа и стартиране на практическо обучение в реална работна среда.

Допълнени или прецизирани са и отговорностите на страните в партньорството – работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, за организиране или провеждане на обучение чрез работа, както и сроковете във връзка с предприемане на действия по осъществяване на партньорството.

С измененията се подпомага установяването на практика на партньорски отношения между работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, както и планирането на практическото обучение в реална работна среда.

Промените в наредбата целят и да ориентират учениците, а също така и лицата, навършили 16 години, за избора на подходяща форма на обучение с оглед придобиване на професионална квалификация, а именно по пътя на обучение чрез работа, както и за сроковете и етапите в това обучение.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив