Полезно в ДВ (бр. 38 от 8.05.2018 г.)

В новия 38 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за енергетиката, като основните промени касаят правомощията на КЕВР. Регулаторът получи правомощия да разрешава продажбата на над 20% от собствеността на енергийните дружества. КЕВР ще определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 мегавата и над 4 мегавата. За целите на ценообразуването, КЕВР ще определя ежегодно, в срок до 30 юни, прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи.

Законът въвежда и европейски регламенти, чието спазване ще бъде контролирано от регулатора. КЕВР ще може да бъде сезирана при нарушаването на регламентите. Комисията ще може да извършва проверка на място на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие след получаване на разрешение. При проверката длъжностните лица ще имат право да влизат в помещения, превозни средства и обекти, да преглеждат документи и записи. Промените касаят и либерализацията на пазара на електрическа енергия.

Промени има в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, които основно са във връзка с транспонирането на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

Изменения и допълнения има и в текстовете, свързани с осигуряване прилагането на някои разпоредби на Закона за движението по пътищата, въведени с изменението на закона, обн., ДВ, бр. 2 от 3.01.2018 г. Съгласно чл. 143, ал. 17 от Закона за движението по пътищата в случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство. В момента в чл. 11 от Наредба № Н-32 са посочени изискванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС и не съществува изискване за предаване на информация от извършените периодични прегледи на ППС към Министерството на вътрешните работи. С промените обаче се въвежда изискване към функционалните възможности на информационната система относно предаване на резултатите от извършените периодични прегледи на ППС в реално време към Министерството на вътрешните работи.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив