Полезно в ДВ (бр. 37 от 4.05.2018 г.)

В новия 37 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за туризма, които влизат в сила от днес, с изключение на текстовете, свързани с транспониране на директива, които влизат в сила от 1 юли. Част от измененията са свързани с транспонирането на европейска директива за пакетните пътувания.

Промените ще модернизират и разширят обхвата на защита на туристите. С тях се въвеждат по-сериозни гаранции в защита на потребителите, като допълнителна преддоговорна информация и защита за изпълнението им. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на други след предизвестие на организатора и в разумен срок преди началото му.

Предвижда се също задължение за възстановяването на платените суми на пътуващ без необосновано забавяне в случаи, когато туристическите услуги или част от туристически пакет или свързани туристически услуги не са били предоставени в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца и туроператора.

Отпадат общо 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на министерството. Въведена е конкретизация на типовете и видовете хотели, както и за заведения за хранене и развлечение. Правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и скиучител ще могат да придобиват не само български граждани, но и граждани на държава – членка на ЕС, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Обнародвана е нова Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, с която се променят условията и реда за откриване на платежни сметки. С нея се променя и самото изпълнение на платежни операции, както и използването на платежни инструменти. Променя се и изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, като е извършен необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, който е в сила от 6 март 2018 година.

Освен това новата наредба въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги относно управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги. Новите изисквания към доставчиците на платежни услуги засягат и докладването на значими инциденти. С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив