Държавен вестник, брой 44 от 29.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 44 от 29.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 44 от 29.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за радиото и телевизията
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕНКОДЕКС
ЗАКОН за защита на класифицираната информация

Президент на републиката

УКАЗ № 130 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 22.05.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
НАРЕДБА за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 23.05.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество
НАРЕДБА № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

Прокуратура на Република България
Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6677 от 22.05.2018 г. по административно дело № 864 от 2018 г.
НАРЕДБА № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване75

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар