Държавен вестник, брой 43 от 25.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 43 от 25.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 43 от 25.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първо- степенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 01.01.2017 г. до 31 януари 2018 г. , възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23.02.2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 21.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. , приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 21.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 21.05.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 21.05.2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 23.05.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
РЕШЕНИЕ № 327 от 21.05.2018 г. за признаване на Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 336 от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Слънчев ден“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 339 от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. св. Константин и Елена – малък плаж“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 340 от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. св. Константин и Елена – север“, община Варна, област Варна

Агенция за ядрено регулиране

СПОРАЗУМЕНИЕ между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуминг за електронни съобщителни услуги

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Комисия за защита на личните данни

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
НАРЕДБА № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 177 от 11.05.2018 г. за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

 

Вашият коментар