Държавен вестник, брой 41 от 18.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 41 от 18.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 41 от 18.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 10.05.2018 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 10.05.2018 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 11.05.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 14.05.2018 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
НАРЕДБА за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
РЕШЕНИЕ № 321 от 11.05.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-7 Търнак“, разположена на територията на областите Плевен и Враца
РЕШЕНИЕ № 322 от 11.05.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, доломитниваровици и алевритови мергели, от находище „Капубаир“, разположено в землищата на с. Партизани и с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, и с. Трънак, община Руен, област Бургас, на „Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-11 от 02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
НАРЕДБА № Н-5 от 16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища
НАРЕДБА № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив