Държавен вестник, брой 40 от 15.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 40 от 15.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 40 от 15.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“
ЗАКОН за „Държавен вестник“
ЗАКОН за здравното осигуряване
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.
РЕШЕНИЕ по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия

Президент на републиката

УКАЗ № 119 за награждаване на проф. д-р Жак Манян с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 120 за награждаване на г-н Шин Бу-нам – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 121 за освобождаване на Димитър Иванов Арнаудов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания
УКАЗ № 122 за назначаване на Момчил Стоянов Райчевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания със седалище в гр. Тирана

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 10.05.2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 308 от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 309 от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа
НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационнообслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
НАРЕДБА № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове
НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях
НАРЕДБА № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
НАРЕДБА № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлекивъздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив