Държавен вестник, брой 38 от 08.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 38 от 08.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 38 от 08.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Президент на републиката

УКАЗ № 117 за наименуване на географски обекти в Антарктика

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 03.05.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии на учениците в частните училища
РЕШЕНИЕ № 293 от 03.05.2018 г. за признаване на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 297 от 03.05.2018 г. за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Национална агенция за приходите

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Министерство на външните работи

ПРОТОКОЛ № 4 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно признаването на някои права и свободи, различни от вече включените в Конвенцията и в допълнителния протокол към нея*
ПРОТОКОЛ № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“
НАРЕДБА № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“

Поправка

НАРЕДБА № 1 от 10.01.2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив