Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.

Държавен вестник, брой 37 от 04.05.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 37 от 04.05.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за туризма
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за защита на потребителите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование
РЕШЕНИЕ на НС от 19.06.2002 г. за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование
РЕШЕНИЕ на НС за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“
РЕШЕНИЕ на НС за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“

Президент на републиката

УКАЗ № 112 за утвърждаване на длъжности във военните прокуратури, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 113 за удостояване на полковник Веселин Стоянов Стоев – административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативната прокуратура, с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 115 за назначаване на Светлана СашоваСтойчева-Етрополски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада със седалище в гр. Отава

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 23.04.2018 г. по конституционно дело № 13 от 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. , приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 30.04.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
ТАРИФА за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
НАРЕДБА за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
НАРЕДБА за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
НАРЕДБА за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
НАРЕДБА за осигуряване безопасността на изследователските ядрени инсталации
НАРЕДБА за осигуряване безопасността на ядрените централи

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост, на сдружения за любителски риболов
НАРЕДБА № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост, на сдружения за любителски риболов

Българска народна банка

НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар