АПИС ФИНАНСИ И ЕВРОФИНАНСИ

 ДАНЪЧНИ, СЧЕТОВОДНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ – „Нови данъчни и осигурителни казуси“ – прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване с ежемесечна актуализация. Противоречие на националните норми спрямо законодателството на ЕС и съдебната практика на Европейския съд и произтичащите от това задължения на фирмите и органите по приходите.

            Специализираната компютърна информационна система “АПИС – ФИНАНСИ ” е неоценим помощник за финансисти, мениджъри, счетоводители, одитори, юристи и други специалисти, и е без аналог на пазара. Продуктът обхваща всички сфери на икономиката и финансите и обединява цялата необходима информация, придружена с компетентни трактовки и разработки на изтъкнати специалисти.

“АПИС – ФИНАНСИ” съдържа актуалните национални и международни счетоводни стандарти. одитни стандарти, финансова практика на ВАС при прилагането на данъчното законодателство, коментари и анализи в областта на финансите, социалното и здравното осигуряване, счетоводството, данъците, статистиката, банковото дело, търговските сделки, икономическия анализ и моделиране. Формуляри и бланки за изчисляване на лихви, стойност на парите във времето и суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • пълно тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • актуални международни счетоводни и одитни методологии и отчети;
 • Автоматизирано изчисляване на:
 • 1. Лихви – Законна лихва в левове, евро и др. Стойност на парите във времето;
 • 2 . Суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата, както и други текущи счетоводни разходи и нормативи. Валутни курсове;
 • максимално придържане на всяка разработка към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база и прецизни изчислителни модули;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;
 • хипервръзки между отделните разработки, регламентиращите ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращите ги таблици и схеми, справочните данни и изчислителните системи

Интегрираната система АПИС ЕВРО ФИНАНСИ съдържа:

 • икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност;
 • областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
 • европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд
 • икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз;
 • коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите на страните-членки на ЕС;
 • провеждане на данъчната политика в Европейския съюз;
 • международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия;
 • систематизирана съдебна практика в удобен табличен формат;
 • полезна справочна информация, формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области.

Вашият коментар