Полезно в ДВ (бр. 33 от 17.04.2018 г.)

В днешния 33 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки, с която се определят редът и начинът за предоставянето на информация на БНБ, необходима за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.

Наредбата е базирана на досега съществуващите указания на централната банка, с необходимата актуализация, без да се въвеждат промени по същество. Тя регламентира изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация, като определя обхвата на отчетните единици, типовете данни, честотата и сроковете, в които те се предоставят на БНБ.

Обнародвани са промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Отпада задължението за заявителите да предоставят документи, свързани с тяхната регистрация и актуално състояние. Информацията ще бъде проверявана служебно в Търговския регистър, съответно Регистър БУЛСТАТ, въз основа на посочени в заявлението ЕИК или БУЛСТАТ номер.

Отменят се изискванията за представяне на свидетелства за съдимост и на договорите за назначаване на ръководителите на транспортната дейност на заявителите, в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Когато заявителят е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда информация относно правоотношенията с ръководителя на транспортната дейност ще се проверява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.

Във връзка със съдебния статус на лицата, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив