Полезно от ДВ (бр. 35 от 24.04.2018 г.)

В днешния 35 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Целта на наредбата е да се регламентира в един нормативен акт осигуряването на военнослужещите, цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение, като се  придържа към настоящия режим на осигуряването им.

Обнародвани са промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Измененията са мотивирани от промените в начина на архивиране от нотариуса чрез използване на компютърни продукти, от една страна, и от друга – от въвеждането на информация за извършените удостоверявания в информационната система на Нотариалната камара. Информационната система на Нотариалната камара съдържа база данни, представляващи част от служебния архив на нотариуса съгласно чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), и спомага за извършването на подробни, незабавни справки с оглед на опазване правата и интересите на страните.

Промените в наредбата по отношение на задължението на нотариуса да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на Нотариалната камара сканирани екземпляри от договори за прехвърляне собствеността на моторните превозни средства, удостоверени съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, са необходими във връзка с промените в чл. 144 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ бр. 77 от 2017 г. в сила от 27.12.2017 г.), регламентиращи информационния обмен на данни между регистрите на Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара, и измененията и допълненията в Наредба № I-45 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ бр. 20 от 2018 г.).

Вашият коментар