ВСС обяви конкурс за повишаване в апелативните съдилища, местата са 18

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 18 свободни места в конкурс за повишаване в апелативните съдилища – 8 в Софийския апелативен съд, 4 във Великотърновския апелативен съд и по 2 места в Пловдив, Бургас и Варна.

Решението беше взето след спорове между членовете на колегията дали трябва всички свободни места да бъдат обявени, не трябва ли да се оставят няколко свободни места за заемане чрез конкурс за преместване, трябва ли да се обявят сега на конкурс и две съдийски бройки в Пловдив и Велико Търново, които ще се освободят през октомври, когато титулярите ще се пенсионират.

С 6 на 5 гласа колегията реши да обяви 18, а не 20 бройки. , а със 7 на 5 гласа се реши всичките тези бройки да бъдат обявени на конкурс за повишаване, като засега няма да има конкурс за преместване.

Съдийската колегия откри процедура за избор на административни ръководители на Софийския градски съд и районните съдилища в Пловдив и Сандански.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Полезно от ДВ (бр. 35 от 24.04.2018 г.)

В днешния 35 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Целта на наредбата е да се регламентира в един нормативен акт осигуряването на военнослужещите, цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение, като се  придържа към настоящия режим на осигуряването им.

Обнародвани са промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Измененията са мотивирани от промените в начина на архивиране от нотариуса чрез използване на компютърни продукти, от една страна, и от друга – от въвеждането на информация за извършените удостоверявания в информационната система на Нотариалната камара. Информационната система на Нотариалната камара съдържа база данни, представляващи част от служебния архив на нотариуса съгласно чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), и спомага за извършването на подробни, незабавни справки с оглед на опазване правата и интересите на страните.

Промените в наредбата по отношение на задължението на нотариуса да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на Нотариалната камара сканирани екземпляри от договори за прехвърляне собствеността на моторните превозни средства, удостоверени съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, са необходими във връзка с промените в чл. 144 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ бр. 77 от 2017 г. в сила от 27.12.2017 г.), регламентиращи информационния обмен на данни между регистрите на Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара, и измененията и допълненията в Наредба № I-45 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ бр. 20 от 2018 г.).

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 35 от 24.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

2,5 години условна присъда за бившия председател на Административния съд в Бургас

2,5 години условна присъда за бившия председател на Административния съд в Бургас

Бившият председател на Административния съд в Бургас Атанас Вълков получи условна присъда от 2,5 години и лишаване от правото да заема магистратска длъжност за срок от 5,5 г..

Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на Софийския апелативен съд (САС). Наказанието, наложено на Атанас Вълков, е за извършени от него документни престъпления и за това, че си е измислил дело, чрез което се е опитал да придобие и продаде имот край морето.

Прокуратурата обвини Вълков, че през пролетта на 2011 г., когато е бил арестуван, опитал да продаде парцел от 12 дка край Несебър за 2,2 млн. евро чрез фалшиви документи. С тях и от името на вуйчо си Димо Ненков, който не знаел за това, съдия Вълков поискал и успял да възстанови имота по съдебен път. За тази цел той изготвил и ползвал фалшиви протоколи за собственост от средата на миналия век, от които да излезе, че земята е на дядо му Иван Габровски. Накрая Вълков стигнал и до продажба на имота, като сключил предварителен договор за 2,2, млн. евро, но купувачите се оказаха агенти под прикритие и съдията беше арестуван.

Преди това той решил да се сдобие по сходен начин и с друг имот край морето, който е частна общинска собственост. Отново използвал данните на вуйчо си и завел от негово име административно дело за отчуждаване и възстановяване на собственост на два парцела, които никога не са били на Димо Ненов. Вълков сам си съчинил делото, после си го разпределил и започнал да го гледа, но бил арестуван, преди да го реши.

Повече подробност по делото четете  тук.

Арбитражният съд при БТПП с водеща роля в алтернативния метод за разрешаване на правни спорове

 „Арбитражният съд при Българска търговско-промишлената палата (БТПП) има водеща роля за утвърждаване на алтернативния способ за разрешаване на правни спорове и създаване на традиции в тази насока“ – e заявил правосъдният министър Цецка Цачева по време на конференцията, посветена на 120-годишния юбилей на арбитражната дейност в системата на БТПП и 65-годишнината от създаването на Арбитражния съд при БТПП. .

Пред участниците в събитието, организирано от БТПП, тя е подчертала усилията, които ръководството на Арбитражния съд полага за формирането на квалифицирани кадри за бъдещата си дейност, като в продължение на повече от 12 години ежегодно провежда обучения на завършващи студенти юристи по въпросите на арбитражи, а от 4 години организира състезания по международен търговски арбитраж за студенти.

По думите на министър Цачева, през годините Арбитражният съд при БТПП продължава да бъде институцията, чиято практика се ползва с най-голям авторитет сред представителите на стопанската дейност и юридическите среди.

„Той успешно се адаптира към обществено-икономическите промени, настъпили след 1989 г., както и в контекста на подобряване и усъвършенстване на нормативната основа, правилата за арбитражния процес, така и по отношение на въвеждането на съвременните технологии – дигитализацията в администрирането на арбитражните дела“, допълнил правосъдният министър.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 34 от 20.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 34 от 20.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 34 от 20.04.2018 г.)

В днешния 34 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения, която урежда реда за разглеждане на жалби и искания по реда на закона.

С нея ще бъде въведена правна регламентация за депозиране на жалби или искания, условията, на които те следва да отговарят, както и редът за тяхното разглеждане и за произнасяне. С наредбата се създават условия за публичност и прозрачност на процедурите по разглеждане на спорове, за ефективност и бързина на администрацията, както и правилата за водене на кореспонденция.

 

Промени има в Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, с които се транспонират изискванията на европейска директива.

Предвижда се контролните проверки да обхващат: техническата изправност на превозните средства, като общият брой на първоначалните крайпътни технически проверки през всяка календарна година трябва да е не по-малко от 5% от общия брой на регистрираните в Република България превозни средства от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4; изработените от водачите работни дни, като не по малко от тридесет на сто от общия брой работни дни се проверяват на пътя, и не по малко от петдесет на сто – в помещенията на предприятията; наличието на необходимите документи за съответния вид превоз.

Въз основа на резултатите от проверките проверяващите ще преценяват дали моторното превозно средство и/или ремаркето следва да бъдат подложени на по-подробна крайпътна техническа проверка. За пътните превозните средства, които се експлоатират от превозвачите и от лицата, извършващи превози за собствена сметка, ще се прилага система за оценка на риска, като се регламентират и елементите на системата за оценка на риска.

Заявленията за липса на дейност задръстиха Търговския регистър

С изменение и допълнение на Закона за счетоводството, влязло в сила от 1 януари 2018 г., в чл. 38, ал. 9, т. 2 беше записано, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, подават декларация за това обстоятелство, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, като такси за подаването на заявленията не се дължат.

Така до 31 март в Агенцията по вписванията са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година, вследствие на което се стигна до забавяне в работата на регистъра и до невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове, сигнализират от агенцията.

Промяната в Закона за счетоводството не е била съгласувана предварително с агенцията, освен това не  е бил приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност.

Подадените над 200 000 декларации за липса на дейност забавят работата по всички останали заявления на фирмите. „Системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година“, обясняват от Агенцията по вписванията.

Повече информация по темата четете тук.

Всеки втори убиец не плаща кръвнина

Всеки втори убиец, осъден да плати обезщетение за душевни болки и страдания на близките на жертвата, не го плаща, показа проучване на „24 часа“ по дела, приключили през последните години.

В много от случаите богатите престъпници прехвърлят имуществото и парите от сметките си на роднини или подставени лица, за да избегнат отнемането им след края на делото.

Частни съдебни изпълнители съветват близките на жертви на престъпления бързо да завеждат гражданските си искове и да искат от първоинстанционния съд да налага обезпечение чрез запор или възбрана на имуществото на обвиняемия. Законът позволява и на прокурор да поиска от съда подобни мерки. Това обаче става в изключителни случаи. Обикновено до окончателното приключване на делото длъжникът има време да се разпореди с всичките си активи, за да не му бъдат взети.

Много от убийците обаче са бедни и нямат никакво законно имане, на което да се иска обезпечаване. Нито стотинка кръвнина не е получила Фани Белнейска от Лазар Колев, който бе осъден за убийството на дъщерите ѝ Росица и Христина. Мъжът трябва да плати 400 000 лв. кръвнина. Неотдавна Белнейска каза, че правата на осъдените у нас са по-големи от тези на пострадалите.

Повече информация по темата четете тук.

Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в съдебната власт
 Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове – Приложение № 1
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 Декларация за провеждане на обучение
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – съдебен изпълнител
 Протокол от проверка на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Наказателно постановление против изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Заповед за налагане на санкции на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Договор за предоставяне на средства от Държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ (помощ „de minimis”)
 Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 2
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 1
 Заявление за участие в дуално обучение
 Заявка от работодател за дуално обучение
 Издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
 Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 Декларация за минимални и държавни помощи
 Договор между Дирекция „Бюро по труда“ и работодател за предоставяне на средства от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на безработно лице (по чл. 36; 36а; 41; 41а; 46; 50; 52, ал. 1; 53a; 55; 55а; 55в; 55г; 55д от ЗНЗ)