Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в съдебната власт
 Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове – Приложение № 1
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 Декларация за провеждане на обучение
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – съдебен изпълнител
 Протокол от проверка на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Наказателно постановление против изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Заповед за налагане на санкции на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Договор за предоставяне на средства от Държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ (помощ „de minimis”)
 Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 2
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 1
 Заявление за участие в дуално обучение
 Заявка от работодател за дуално обучение
 Издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
 Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 Декларация за минимални и държавни помощи
 Договор между Дирекция „Бюро по труда“ и работодател за предоставяне на средства от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на безработно лице (по чл. 36; 36а; 41; 41а; 46; 50; 52, ал. 1; 53a; 55; 55а; 55в; 55г; 55д от ЗНЗ)

Вашият коментар