Публикуваха предложенията за промени на Закона за защита на личните данни

На Портала за обществени консултации са публикувани предложенията за промени на Закона за личните данни (ЗИД на ЗЗЛД), мотивите към тях, оценката за въздействие и придружаващото ги становище от Администрацията на Министерския съвет.

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяванемотивират се авторите на предложенията.

От текста на законопроекта става ясно, че назначаването на длъжностно лице по защита на личните данни ще e задължително, ако се обработват лични данни на над 10 000 физически лица. „Длъжностното лице по защита на данните може да изпълнява задачите си по трудово или служебно правоотношение, вкл. по вътрешно съвместителство, или въз основа на договор за услуги. Администраторът и обработващият не могат да съвместяват и функциите на длъжностно лице по защита на данните“, гласи чл. 25б, т. 3 на ЗИД на ЗЗЛД. С измененията се предлага и значително увеличаване на правомощията на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 Повече подробности за законопроекта четете в „Правен свят“.

Медиацията все повече навлиза в България

Медиацията все повече навлиза в България
На 27 и 28 април в Благоевдрад се проведе Международна конференция на тема „Съвременната медиация- постижения, предизвикателства и перспективи в България“.

Във форума участваха правосъдният министър Цецка Цачева, Мария Оливейра от Съвета на Европа, адвокати, съдии представители на Висшия съдебен съвет и неправителствени организации.

Всички те обсъдиха необходимостта от законодателни промени, както и по-широкото приложение на медиацията като способ за постигане на съдебни и извънсъдебни споразумения.

По време на конференцията Цецка Цачева заяви, че налагането на медиацията като алтернатива ще намали натовареността на съдебната власт.

„Въпреки, че България има закон за медиацията от 2004 година, този модерен способ за решаване на правни и неправни спорове  не е достатъчно  разпознаваем  сред обществото.“ – допълни министър Цачева.

Повече подробности по темата четете тук.

Съдиите от АССО: да се оттегли искането за външен анализ на административното правосъдие

Съдиите от Административен съд – София-област (АССО) подкрепиха намерението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да поиска от правителството да оттегли искането си до Европейската комисия за функционален анализ на системата на административните съдилища.

През октомври 2017 г. кабинетът реши да се обърне с искане за такъв анализ от външни експерти към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Преди това подобен външен анализ беше направен на прокуратурата.

В решението на правителството е посочено, че се иска осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и на системата на административните съдилища. Както и изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на ВАС и на системата на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела, и структурни мерки.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

Държавен вестник, брой 36 от 27.04.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 36 от 27.04.2018 г.)

В новия 36 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

На първо място е промяната на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата. Има промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид, че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес.

Намалява се административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга, ще бъде намалена натовареността на служителите в дирекциите „Социално подпомагане“ по администриране на отпуснатите целеви помощи.

Правилникът се синхронизира със Закона за медицинските изделия чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности.

Изменена е Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието. Премахва се изискването за представяне на удостоверение за брак при вписване на съпрузи в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина. Данните за брак ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите.

С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване, се посочват по-ясно редът и срокът за представяне от осиновяващия на потвърждение на проекта за осиновяване. Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на проекта, като се предвижда да съдържа кратка информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство и характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема.

Обнародвано е Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на Върховния административен съд, с което се отменят разпоредби от Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето. Основанието за отмяна са съществени нарушения на административнопроизводствените правила и по-точно – липса на доклад и мотиви.

 

Русенец, практикуващ във Варна, стана „адвокат на годината“

На церемонията по обявяването на юрист на годината присъстваха министърът на правосъдието Цецка Цанева, която връчи наградата на „Юрист на годината”, председателят на НС Цвета Караянчева, която обяви носителят на приза „Млада кантора на годината”. Сред гостите беше и шефът на спецпрокуратуррата Иван Гешев и преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер на България Георги Близнашки.

38-годишният юрист Петър Николов е големият победител в 10-тото юбилейно издание на ежегодния конкурс на сайта „Правен свят” „Юрист на годината“. Той е роден в Русе, но практикува във Варна. Минути след като беше награден, каза че не е очаквал такова огромно признание.

За свои значими успехи той смята знаковото дело срещу Министерския съвет за златните концесии и процеса за тайната на осиновяването.

Сподели, че когато започнал да работи като адвокат, си обещал да помага безвъзмездно на хора, които имат нужда от защита, но нямат възможност да платят за защита в съда. Такъв е случаят на Даниела Колева от Сливен, на която през 2016 г. социалните отнемат трите й деца и ги настаняват в различни приемни семейства. Днес Даниела има четвърто дете, а семейството й е настанено в общинско жилище. И макар битките в съдебната зала да са трудни, адвокатът е убеден, че съдът е честен и истината винаги възтържествува.

Ето и останалите победители в различните категории:
„Кантора на годината” – „Гугушев и партньори”
„Дело на годината” – „Седем осми” АД срещу „Глобал вижън” ООД
„Нотариус на годината” – Весела Ивчева
„Частен съдебен изпълнител на годината” – Стоян Якимов
„Млада кантора на годината” – Адвокатско дружество „Константинова и Ковачев”

Повече подробности по темата четете тук.

 

Нова финансова практика в „Tax & Financial Standards“ през месец април 2018 г.

дело С-154/17 от 10 април 2018 година

 1. Данък върху добавената стойност (ДДС)
 2. Понятието „стоки втора употреба“
 3. Понятието „благородни метали и скъпоценни камъни“

Нови решения

дело С-580/16 от 19 април 2018 година

 1. Данък върху добавената стойност
 2. Вътреобщностно придобиване на стоки
 3. Тристранна операция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Доставка на стоки, изпратени или превозени в Европейския съюз. Доставка от данъчнозадължено лице от една държава членка на придобиващо лице в друга държава членка.
 • Място на вътреобщностното придобиване. Вътреобщностно придобиване на стоки за целите на последващата им доставка.
 • Тристранна операция. Положение, в което данъчнозадълженото лице посочва във фактурата своя идентификационен номер по ДДС в трета държава членка. Условия за прилагане на мярка за опростяване на облагането на сделките, в които участват три данъчнозадължени лица, идентифицирани за целите на ДДС в три различни държави членки
 • Спор във връзка с плащането на данък върху добавената стойност.

дело С-645/16 от 19 април 2018 година

 1. Самостоятелно заети търговски представители
 2. Право на търговския представител на фиксирано обезщетение или на обезщетение за вреди след прекратяване на договор за търговско представителство
 3. Изключване на това право в случай на прекратяване на договора по време на уговорения в него срок за изпитване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Координиране на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители. Мерки за хармонизация, предвидени в Директива 86/653/ЕИО, които се прилагат по отношение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, регулиращи отношенията между търговските представители и техните принципали.
 • Плащане на обезщетение за вреди причинени поради прекратяването на договора за търговско представителство.
 • Национална практика, изключваща правото на обезщетение в случай на прекратяване на договора от принципала по време на предвидения в договора срок за изпитване.
 • Спор по повод искането на C за изплащане, от една страна, на фиксирано обезщетение за вредите от прекратяването на сключения между него и D договор за търговско представителство, и от друга страна, на обезщетение за вреди поради неправомерното прекратяване на този договор.

дело С-8/17 от 12 април 2018 година

 1. Право на приспадане на ДДС
 2. Срок, предвиден в националното законодателство за упражняване на правото на приспадане
 3. Приспадане на допълнително начислен ДДС, заплатен на държавата и включен в документи за поправка на първоначални фактури след установяване на допълнително задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Възникване и обхват на правото на приспадане, Правила, регулиращи правото на приспадане. Основни приципи в общата данъчна система на Директива 2006/112/ЕО.
 • Платен допълнителен ДДС, включен в документите за корекция на първоначалните фактури няколко години след доставката на стоките.
 • Отказано право на приспадане на ДДС с мотива че срокът, за упражняване на това право, започнал да тече от датата на издаване на посочените първоначални фактури е изтекъл.
 • Спор между B и F по повод отказа на последното дружество да възстанови на B допълнителен данък върху добавената стойност платен от него вследствие на установяване на допълнително задължение за ДДС.

дело C-532/16 от 11 април 2018 година

 1. Ограничение на правото на приспадане на данъка, платен за получена доставка
 2. Неправилно обложена с ДДС доставка на земя
 3. Корекция на приспаданията
 4. Промяна на информацията в първоначалната фактура от доставчика

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Задължение за коригиране на неправомерното приспадане на ДДС в случаите, в които изобщо не е следвало да се извършва първоначалното приспадане, тъй като довелата до него сделка е освободена от ДДС.
 • Механизъм за корекция на неправомерното приспадане на ДДС.
 • Условия за коригиране на ДДС. Общи правила за корекция на приспаданията на ДДС.
 • Определяне на датата, на която възниква задължението за коригиране на неправомерното приспадане на ДДС, и периода, за който трябва да се извърши тази корекция.
 • Спор между данъчна инспекция и банка по повод допълнителното данъчно задължение, наложено на това дружество, за да се коригира извършеното от него приспадане на данъка върху добавената стойност, начислен от него при придобиването на земя.

 

Министър Цачева поздрави участниците в Международната конференция за ECLI и пожела успех на проекта ECLI-BG

Министърът на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева беше специален гост на провелата се в София на 24 април т.г. Международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията е част от дейностите по проект ECLI-BG и беше организирана от партньорите „Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България. В работата на форума взеха участие над 130 юристи и ИТ специалисти от страната и чужбина.

„За всеки практикуващ юрист, познаването на същината и приложението на правото на Европейския съюз не е възможно да се постигне единствено като се ползват правните източници на Европейския съюз – заяви в словото си при откриването на конференцията министър Цачева. – Безспорно ни е нужно да имаме достъп до практиката на националните съдилища. Търсенето и познаването на съдебните решения на други държави членки сериозно се възпрепятства от различията в националните стандарти в отделните държави, като в правилата за позоваване на съдебната практика в техническите полета, описващи характеристики на дадено съдебно решение, все още се срещат немалко различия. Благодарение на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) намирането на релевантната съдебна практика се улесни значително и се съкрати времето за нейното намиране.“

Министър Цачева пожела успешна реализация на проекта и оцени високо подкрепата, оказвана от Висшия съдебен съвет за неговото осъществяване.

Приветствено слово от името на Висшия съдебен съвет произнесе представляващия ВСС Боян Магдалинчев.

Работата на форума намери отражение в онлайн публикации на Агенция „Фокус“: