Нова финансова практика в „Tax & Financial Standards“ през месец март 2018 г.

Нови решения

дело C284/16 от 6 март 2018 година

 1. Автономия на правото на Съюза
 2. Съвместимост на механизма за уреждане на споровете между инвеститори и държави, въведен с вътрешен за Съюза двустранен договор за инвестициите, с правото на ЕС
 3. Разпоредба, съгласно която инвеститор от едната договаряща се страна може да сезира арбитражен съд в случай на спор с другата договаряща се страна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Структурирана система от принципи, норми и взаимозависими правоотношения, които обвързват взаимно самия Съюз и неговите държави членки.
 • Механизъм за решаване на спорове между инвеститор и държава членка, с който би могло да бъде изключено решаването на тези спорове по начин, гарантиращ пълната ефективност на правото на Съюза.
 • Двустранна спогодба за защита на инвестициите между държави — членки на Съюза, съгласно която при спор във връзка с инвестиции в едната договаряща се държава инвеститорът от другата договаряща се държава може да иска образуване на производство срещу първата държава пред арбитражен съд.
 • Съвместимост на механизма за уреждане на споровете между инвеститори и държави, въведен с вътрешен за Съюза двустранен договор за инвестициите, с член 18, параграф 1 ДФЕС и членове 267 ДФЕС и 344 ДФЕС.
 • Спор по повод на арбитражно решение постановено от арбитражния съд, предвиден от Спогодбата за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Кралство Нидерландия и Чешката и Словашка федерална република.

дело C159/17 от 7 март 2018 година

 1. Заличаване на регистрацията по ДДС
 2. Задължение за внасяне на ДДС, събрано в периода, в който е заличен идентификационният номер по ДДС
 3. Непризнаване на право на приспадане на ДДС във връзка с покупките, направени през този период

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, която позволява на данъчната администрация да откаже на данъчнозадължено лице правото на приспадане на ДДС, когато регистрацията му по ДДС е заличена, поради това че не е подало декларации по ДДС в законния срок за даден период.
 • Материалноправни изисквания, пораждащи право на приспадане на платения ДДС по получени доставки от данъчнозадълженото лице.
 • Спор по повод на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност във връзка с извършени покупки по време на период на заличаване на регистрацията по ДДС.

Решения от месец Февруари

дело C182/17 от 22 февруари 2018 година

 1. Облагане на дружество с данък върху добавената стойност за дейности, възложени му по силата на договор, сключен с община
 2. Определяне на някои публични задачи и възнаграждението за тях в този договор
 3. Изпълнение на тези задачи
 4. Третиране като данъчно незадължени лица
 5. Понятие за „публичноправен орган“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени някои публични задачи от компетентността на тази община.
 • Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между дружеството и посочената община.
 • Доставка на услуги в хипотеза, при която тази дейност представлява икономическа дейност по смисъла на член 9, параграф 1 от директива 2006/112/ЕО.
 • Правило за третиране като данъчно незадължени по ДДС лица.
 • Понятие за „публичноправен орган“.

дело C185/17 от 22 февруари 2018 година

 1. Обща митническа тарифа
 2. Класиране на стоките
 3. Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013
 4. Критерии, релевантни за класирането на дадена стока като газьол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.
 • Минерално масло класирано като газьол в подпозиция 2710 19 43 от КН, когато отговаря на изискванията, посочени в стандарт EN 590:2013, отнасящи се до газьола, предназначен за арктически климат или сурови зимни условия.
 • Спор по повод на тарифното класиране по КН на декларирано от дружество минерално масло.

дело C289/17 от 28 февруари 2018 година

 1. Въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
 2. Изисквания към удостоверяването
 3. Съдебно решение за безспорно вземане, при отсъствие на участие на длъжник в съдебната процедура
 4. Непосочване на адреса на институцията, пред която може да се оспори вземането или да се подаде жалба срещу решението
 5. Права на длъжника

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Европейско изпълнително основание при безспорни вземания.
 • Установяване и подробно определение на минимални изисквания за съдебната процедура, която води до съдебно решение, за да се гарантира, че длъжникът е информиран за съдебните действия срещу него. Обхват на приложимост на задължителните стандарти.
 • Предоставяне на длъжника на съответната информация относно процесуалните стъпки за оспорване на вземането.
 • Издаване на европейско изпълнително основание, ако длъжникът не е бил информиран за адреса на институцията, пред която се обжалва, но му е предоставена цялата друга информация.
 • Непосочване на адреса на институцията, пред която може да се оспори вземането или да се подаде жалба срещу решението.
 • Пет спора между кредитори и длъжници по повод удостоверяването като европейско изпълнително основание на решенията за издаване на заповед за плащане, издадени срещу последните в тяхно отсъствие.

дело C307/16 от 28 февруари 2018 година

 1. Данък върху добавената стойност
 2. Освобождавания при износ
 3. Правна уредба на държава членка, която поставя като условие за освобождаване реализирането на определен минимален оборот или сключването на договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Oсвобождаване от данък върху добавената стойност при износ на стоки извън Европейския съюз.
 • Възможност за прилагане на освобождаването от данъчнозадължено лице, което не отговаря на условието за достигане на минимален праг на оборота през предходната данъчна година, а няма и сключен договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците.
 • Задължения, необходими за осигуряване на правилното събиране на ДДС и предотвратяване на измамите.
 • Спор във връзка с освобождаването от данък върху добавената стойност на доставките на стоки, изпратени до местоназначение извън Европейския съюз в личния багаж на пътници.

дело C387/16 от 28 февруари 2018 година

 1. Приспадане на данъка
 2. Възстановяване на надвзетия ДДС след срока
 3. Размер на лихвите за забава, които се дължат съгласно националното право
 4. Намаляване на размера на тези лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини
 5. Данъчен неутралитет
 6. Правна сигурност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Приспадане на данъка, платен по получени доставки.
 • Изплащане на лихви при възстановяване на надвзетия данък след срока. Получаване на значителни по размер суми за лихви от данъчнозадълженото лице спрямо подлежащия на възстановяване данък.
 • Възможност за намаляване на дължимите лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини.
 • Принцип на данъчен неутралитет. Принцип на равностойност и ефективност. Принципи на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания.
 • Спор относно размера на лихвите за забава, дължими на дружество поради възстановяването след срока на надвзетия данък върху добавената стойност.

дело C396/16 от 22 февруари 2018 година

 1. Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки
 2. Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат
 3. Понятие „сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки. Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане. Задължение за съгласуваност при прилагането на режимите за корекция на облагането и приспадането в случай на неизвършване на плащане.
 • Сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане.
 • Намаление на ДДС, приспаднат от неплатежоспособно данъчнозадължено лице, чиито дългове са предмет на решение за предпазен конкордат. Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат. Одобрен окончателно предпазен конкордат.
 • Спор във връзка с претенция за плащането на данък върху добавената стойност.

дело C398/16 от 22 февруари 2018 година

 1. Корпоративен данък
 2. Предимства, свързани с образуването на обща данъчна единица
 3. Изключване на трансграничните групи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корпоративни данъци в хипотезата на групи, съставени от дружество майка и неговите дъщерни дружества. Приспадане от местно дружество майка на лихви по заем за придобиване на дялове от чуждестранно дъщерно дружество. Приспадане от местно дружество майка на загуба на стойността на дяловото му участие в дъщерно дружество в резултат на курсовите разлики.
 • Непряко притежание на акции, при условие че те се притежават пряко от едно или повече данъчнозадължени лица, които са част от обща данъчна единица.
 • Съдебни производства във връзка с възможността за данъчно приспадане на платените лихви по заем и на загуба при обмяна на валута.

дело C518/16 от 28 февруари 2018 година

 1. Държавни помощи
 2. Помощ de minimis под формата на данъчно облекчение
 3. Национално законодателство, съгласно което данъчното облекчение не се предоставя по отношение на инвестирането в производството на продукция за износ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Помощ под формата на данъчно облекчение.
 • Инвестиране в производството на продукция за износ.
 • Забрана на помощите, свързани с износа за държави членки, дори когато тези помощи не превишават прага de minimis.
 • Помощи, които биха могли да засегнат търговията между държавите членки — както пряко, като осигурят конкурентно предимство на изнасяната продукция, така и непряко, като предизвикат симетрични контрамерки.
 • Спор по повод на искане за обезщетение поради допуснато нарушение на разпоредбите на член 1, параграф 1, буква г) от Регламент № 1998/2006.

дело C628/16 от 21 февруари 2018 година

 1. Данък върху добавената стойност
 2. Последователни доставки на едни и същи стоки
 3. Място на втората доставка
 4. Право на приспадане
 5. Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Доставка на стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън съответната им територия, но на територията на [Европейския съюз], от или за сметка на продавача или клиента, придобиващ стоките за друго данъчнозадължено лице.
 • Cлучай на две последователни доставки, които водят само до един вътреобщностен превоз.
 • Хипотеза, в която втората доставка по верига от две последователни доставки, предполагаща един-единствен вътреобщностен превоз, е вътреобщностна доставка.
 • Спор по повод правото на приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност.

Полезно от ДВ (бр. 29 от 30.03.2018 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, която влиза в сила от 1.04.2018 г. Приемането й се наложи, тъй като доскоро действащата наредба бе обявена за нищожна от ВАС, тъй като се основаваше на отменения от съда преди влизането й в сила член от Закона за здравното осигуряване.

Пакетът определя дейностите и услугите на различните нива на медицинска помощ: извънболнична – първична, специализирана и дентална, и в болничната помощ. Наредбата предвижда всяка клинична пътека с престой до 3 дни да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура, в случай че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за дехоспитализация.

Разписани са и изисквания за комплексно лечение на онкологични заболявания. При извънболничната помощ за лицата над 18 години от рискови групи, с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания, е предвидено да се извършва оценка на рисковите фактори и вредните навици, които са предпоставка за увреждане на здравето. Пакетът дейности в първичната здравна помощ включва и специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство – превенция на безплодието, превенция на полово предавани инфекции, в това число и HIV/СПИН, превенция на нежелана бременност, превенция на зависимости, превенция на психичните разстройства и др.

Обнародвана е и нова Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Причината за новия документ са съществени структурни промени и предвид измененията в европейското законодателство, касаещо схемите и мерките на площ. Уреждат се критериите за класифициране на земеделските площи, условията за допустимост за подпомагане на земеделските площи и допустимите за подпомагане елементи на заобикалящата среда в земеделските площи.

В обхвата на наредбата са предвидени критерии и условия за допустимост на площите при подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания и схемите за преходна национална помощ от Закона за подпомагане на земеделските производители и мерки за плащане на площ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Държавен вестник, брой 29 от 30.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 29 от 30.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Комисията за защита от дискриминация нареди да се върне задочното обучение по специалността „Право“

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е дала задължително предписание да се върне възможността за задочно обучение по специалността „Право“. Със свое решение тя е приела, че новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която влиза в сила от учебната 2018/19 г. и според която право може да се учи само редовно, въвежда непряка дискриминация по признаците „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“.

КЗД е дала задължително предписание за преустановяване на нарушението, като се предприемат всички възможни и необходими мерки за възстановяване на първоначалното положение за въвеждане и продължаване на обучението по специалност „Право“ в задочна форма, наред с редовната.

Освен с обосноваване на наличието на дискриминация по визираните признаци, в мотивите на решението комисията е стигнала до извода, че при приемането на наредбата са допуснати съществени процесуални нарушения, без да е посочила в какво се изразяват те.

В решението си комисията е пояснила, че формите на обучение не обуславят качеството му и че то би се повишило от наличието на нормативно установени материални, формални и резултативни изисквания към специалността.

Повече по темата четете тук.

Полезно от ДВ (бр. 28 от 29.03.2018 г.)

В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за авторското право и сродните му права, които влизат в сила от днес.

Основните акценти са следните: държавата запазва ролята си при одобряването на тарифите на организациите за колективно  управление на права; разписа се ясна процедура при договаряне на тарифи, респективно при непостигане на съгласие с браншовите организации; контролът по спазването на ЗАПСП се децентрализира и след 9 месеца общините ще поемат контролни функции при публично изпълнение на музика; въвежда се солидарна отговорност на залите при организирани концерти, ако не изискват документ/доказателство за уредени авторски права, както и предоставянето на сетлист 3 дни преди събитието от страна на организатора.

Промените са свързани с въвеждането на Директива на Европейския Съюз и Съвета на Европа от 2014 година. Нашата страна трябваше да въведе тази Директива до април 2016 г., но това не се случи.

Обнародван е и новият Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. Рамковият договор предвижда общо 148 млн. лева повече за болничната и 14 млн. лв. повече за извънболничната помощ в сравнение с миналата година. В НРД се предвиждат и увеличения на 136 клинични пътеки, сред които по специалностите пулмология, акушерство и гинекология, раждания, педиатрия, неврология, за рехабилитация и долекуване.

Държавен вестник, брой 28 от 29.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 28 от 29.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Стотици хиляди американци подават молби за обявяване в несъстоятелност, за да получат втори шанс

Съдия Стонг е в България по проект „Мрежа на американските съдии за България“ изпълняван от Българския институт за правни инициативи и подпомогнат от Америка за България и утре ще участва в конференция „Фалитът на физически лица – възможности и перспективи“, организирана от омбудсмана Мая Манолова и от БИПИ.

Елизабет Стонг е съдия в Съда по несъстоятелността на Източен окръг Ню Йорк от 2003 г. Преди това е била партньор и сътрудник в кантората Willkie Farr & Gallagher в Ню Йорк, сътрудник в Cravath, Swaine & Moore.

Интервюто с нея е на Павлина Желева и е публикувано на сайта Lex.bg.

Съдия Стонг, въз основа на вашия опит, бихте ли препоръчала въвеждането на процедура по несъстоятелност за физически лица в България?

Силно подкрепям съществуването на процедура за фалит за физически лица. В Съединените щати тази възможност произтича от Конституцията, която предвижда, че по този важен въпрос ще има единен федерален закон и регулацията на материята няма да бъде оставена на отделните щати. Интересно е да се отбележи, че другият въпрос, за който в Конституцията има подобна клауза, е натурализацията. Тя предвижда, че ще има правила на федерално ниво, по които желаещите могат да придобият американско гражданство.

И двете разпоредби отразяват идеята за „втори шанс“. Фалитът за физически лица до голяма степен е точно това – втори шанс за честния, но злощастен длъжник, т.е. човек, който просто не е в състояние да плати дълговете си.

Какви са аргументите „за“ и „против“ въвеждането ѝ?

За тези почти 15 години, през които съм съдия по несъстоятелност, съм имала хиляди случаи на фалит на физически лица. Най-често той е предизвикан от неочаквана житейска ситуация – загуба на работата, заболяване в семейството, голям инцидент или щета, развод или друго неочаквано предизвикателство, което оставя длъжника с повече разходи, отколкото може да плати. Често хората мислят, че могат да се справят сами – в края на краищата те са оптимисти и правят всичко възможно, за да свържат двата края. Понякога използват кредитните си карти, за да посрещнат всекидневните си разходи, а когато превишават баланса си, си вадят нова.

Предимствата на процедурата по обявяване в несъстоятелност на физически лица за длъжника са, че той получава възможност да започне отначало и да преодолее ситуацията, която е довела до затрудненията му. За кредитора, разбира се, предимствата са, че ще му бъде платено толкова, колкото длъжникът успее да събере, според реда за удовлетворение на вземането му.

Недостатъците на процедурата за длъжника са, че тя е обременителна, изисква разкриване на огромна информация за всички приходи, активи и дългове и е скъпа – таксата за подаване на молбата е над 300 долара, но все пак човек с много нисък доход може да бъде освободен от нея. За кредиторите недостатъците са, че когато бъде заведено делото, техните индивидуални действия по събиране на вземането спират, тъй като те могат да се удовлетворят в производството по несъстоятелност.

Цялото интервю със съдия Стонг можете да прочетете тук.

 

 

Полезно от ДВ (бр. 27 от 27.03.2018 г.)

В днешния 27 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция „Финансово разузнаване“ на агенцията.

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име. За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.

Според закона изпирането на пари е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или покрит незаконният му произход или да се подпомогне лице, което участва в извършването на такива действия.

Текстовете предвиждат още президенти, премиери, министри, депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции. Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за „видна политическа личност“ и които подлежат на по-обстойно проучване от спец службите.

                Обнародвана е и нова Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път, чиято цел е облекчаване на преноса на информация между икономическите оператори и митническите органи, администриращи акциза. Конкретните цели са свързани с регламентирането на условията и реда за подаване на документи по електронен път чрез използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и икономическите оператори.

Държавен вестник, брой 27 от 27.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 27 от 27.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Скоро абсолютно всеки работодател трябва да съхранява лични данни с необходимите нива на сигурност

Само след два месеца всички публични компании, както и всички лица, които работят с лични данни ще трябва да отговарят на нов общ регламент 2016/679 (GDPR), който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. С него се въвежда фигурата на длъжностното лице по защита на личните данни (DPO).

Засегнати от новия регламент са абсолютно всички администратори на лични данни, абсолютно всички лица, които боравят с лични данни – било то на свои служители, персонал или клиенти. Този регламент ще се прилага за абсолютно всички лица. Има различни задължения, в зависимост от типа данни, които се обработват. Много по-затегнати са изискванията за фирми и организации, които боравят със специфични лични данни – примерно болниците, които работят с данни за кръвна група, за ДНК информация. Но абсолютно всеки работодател трябва да обработва и съхранява личните данни с необходимите нива на сигурност. Това е важното.

В регламента има много нови неща, макар, че той дава само общата рамка. Този регламент се прилага общо и директно от всяка страна – членка на ЕС, а не както директивите, които следва да бъдат имплементирани със закон. Оттук нататък всеки регулаторен орган – в случая за България това е Комисията за защита на личните данни – трябва да изработи подзаконови нормативни актове, в които да даде по-голяма специфика и по-голяма конкретика, например относно нивата на защита. И сега има такива в наредбите на Комисията за защита на личните данни, но със сигурност те ще бъдат обновени с влизането в сила на новия регламент на 25 май.

Едно от най-новите изисквания е наличието на длъжностно лице по защита на данните – DPO. Това са лица, които трябва да отговарят за обработването и съхраняването на личните данни, тъй като се предвиждат много нови права за лицата, чиито данни се обработват – всеки един от нас като обикновен потребител може да поиска да бъдат заличени неговите лични данни, да бъде спряна тяхната обработка. Това DPO ще е лицето за контакт – то ще контактува с надзорния орган, ще е лицето, което ще контактува с всеки гражданин, а в случай на инцидент – с всеки потърпевш, чиито лични данни са изтекли по някакъв начин. Така че това е една изключително важна и отговорна длъжност, която регламентът GDPR предвижда.

Трябва да се подготвят кадри – това е задължително. Малко са специалистите, които знаят наистина как да подходят, как да създадат кризисни центрове – това е също един от новите моменти. За 72 часа трябва да се уведоми комисията в случай на възникнал проблем.

В регламента е казано, че задължително DPO трябва да има в случаите, когато става въпрос за публичната администрация, когато става въпрос за обработка на специфични данни и голям обем от данни. Тъй че едно съвсем малко предприятие не би следвало да попадне под ударите на тази регулация, но това не значи, че не би трябвало да вземе мерки за защита на личните данни, дори за един човек. Регламентът дава възможност освен да се назначава нова длъжност, да има външни такива – нещо като аутсорсване на DPO-та. Тази възможност със сигурност би била икономически по-изгодна. за малките фирми.

Повече по темата четете тук.